Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Maciej Świeszewski
Asystent/ci: mgr Maria Szachnowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

  • Samodzielna kreacja oparta o warsztat
  • Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa
  • Wiedza z zakresu geometrii i anatomii i umiejętność zastosowania ich w pracach malarskich
  • Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w praktyce
  • Dialog ze współczesnością w pracach malarskich
  • Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji
  • Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi
opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, problemów estetyki, geometrii i jej związków ze sztuką, zagadnienia złotego podziału, świadomość roli matematyki w sztuce. Malarstwo jako wiedza i umiejętności, ewolucja koloru na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków w rozumieniu malarskim, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teoria barw, która określa zasady, które powinien znać każdy artysta -pierwotne barwy światła, wtórne barwy światła, kolorypodstawowe pigmentów, wtórne kolory pigmentów, kolory dopełniające, kontrast jasności, zagadnienia kontrastu kolorów, kontrastu gam, kontrastu dopełniającego oraz kontrastu równoczesnego. Zagadnienie efektu kolorów dopełniających w teorii i praktyce, problematyka  koloru przedmiotu podczas studiowania natury i realizowania  projektów-zrozumienie 3 czynników wpływających na kolor przedmiotu-koloru lokalnego, koloru pokrewnego tonem i koloru odbitego, a także znaczenie koloru światła. Problem koloru, cieni w zależności od barwy światła .Widzenie walorowe i kolorystyczne .Gamy barw: ciepła, zimna, neutralna, harmonizowanie koloru. Ciepła zimna i neutralna, harmonizowanie koloru. Zagadnienie gamy kolorów ciepłych zimnych i neutralnych realizacja zadań malarskich na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich.

 

CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną  opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi  artystycznej nieskrępowanej brakiem wiedzy i umiejętności. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych jest w procesie nauczania umiejętność korzystania z komputera -opiera się ona na analizie na monitorze pomysłów i szkiców próbując różnych kolorów, odcieni deformacji i ujęć perspektywicznych. Metoda ta pozwala zwiększyć różnorodność podejścia do realizowanego pomysłu, a także wzbogaca możliwości ilości analizowanych wariantów.

 

CEL PRAKTYCZNY: umiejętności studiowania z natury, umiejętność realizowania zadań malarskich w różnorodnych technikach, wiedza na temat teorii barw i koloru, znajomość wiedzy perspektywicznej oraz wiedza z zakresu technologii malarstwa, a także anatomii, możliwie szeroki zakres wiedzy ogólnej pozwalający na interpretacje świata/nauka, literatura, muzyka etc.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, estetyki, a także stymulowany jest do poszerzania swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację świata (nauka, literatura, muzyka, etc.) Wypadkowa tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie sztuki współczesnej i odnalezienie w niej swego miejsca.

 

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

rysunek anatomiczny, studyjny, technologia malarstwa, perspektywa malarska, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery, realizacje murali

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

MJ_K01

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia

w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć

kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych 

MJ_K09
umiejętności
opiskod

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych 

MJ_U02

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych

MJ_U03

Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych

MJ_U08

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

MJ_U10

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ_U13
wiedza
opiskod

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

MJ_W02

Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce 

MJ_W06

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej 

MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7742