Katalog ECTS

Malarstwo ścienne i witraż

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena uwzględnia faktyczny stopień nabytej wiedzy, zaangażowanie studenta w wykonywanie powierzonych mu zadań, obowiązkowość, sumienność oraz frekwencję na zajęciach.

opis przedmiotu

Program skierowany jest do studentów stawiających nierzadko „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej lub dysponujących jest pewnym doświadczeniem i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z tego zakresu takimi jak: matryca , odbitka , sygnatura, prasa itd. Odbywa się poprzez ćwiczenia praktyczne. Kolejno student musi wykonać projekty dedykowane czterem dziedzinom grafiki artystycznej : linorytowi , litografii, serigrafii oraz wkłęsłodrukowi. Student dysponując zatwierdzonymi po potrzebnych korektach projektami przystępuje do praktycznego wykonania zadań- wykonania czterech prac. Prowadzący zwracają uwagę zarówno na możliwości studenta, jego zaangażowanie jak i poprzednie doświadczenie, każdy student traktowany jest bardzo indywidualnie.

• Cel poznawczy: student ma opanować podstawowe nazewnictwo z zakresu grafiki artystycznej dotyczące używanych narzędzi, materiałów oraz ich obróbki i przygotowania do druku np. matryca, trawienie, prasa graficzna, dłuto, igła. Ważnym jest też by nabył umiejętność rozróżniania poszczególnych technik graficznych oraz ich nazywania.
• Cel kształcący: student ma zyskać umiejętność samodzielnego wykreowania i zaprojektowania pracy artystycznej, przygotowania matrycy i jej obróbki oraz poprawne opanowanie całego procesu druku, a także ekspozycji
• Cel praktyczny: umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, mierzenia się z niespodziewanymi trudnościami, koordynacji swoich poczynań przy jednoczesnej jasnej werbalizacji swoich zamierzeń jak i pracy w zespole, dbanie o powierzony sprzęt

skrócony opis przedmiotu

Student posiąść ma wiedzę na temat procedur technologicznych, gatunków papieru, metod projektowania, zastosowania odpowiednich farb. Każdy student otrzymuje korekty indywidualnie, położony jest nacisk na zindywidualizowanie postaw artystycznych poszczególnych studentów.
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów nie mających nierzadko żadnego kontaktu z grafika artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu oraz przygotowanie studenta do samodzielnego na miarę możliwości wykonania odbitki graficznej wykonanej w czterech różnych technologiach grafiki artystycznej: linoryt, akwaforta/akwatinta, serigrafia, litografia.

sposób realizacji przedmiotu

Każdy semestr rozpoczyna wykład poświęcony grafice artystycznej, opis każdej z czterech technik grafiki artystycznej , których wykonanie będzie powierzone studentom. Następnie zalecane jest przygotowanie projektów, które kolejno i indywidualnie w trakcie następujących po sobie zajęć są omawiane i zatwierdzane przez prowadzącego , by można było przystąpić do ich realizacji. Wskazówki tyczące działań technologicznych są udzielane na bieżąco przy pracy.

zakres tematów

Litografia – „Zwierzę” – wielkość zależna od rozmiaru matrycy
Linoryt czarno- biały- „Pojazd marzeń” – 50 x 70 cm
Serigrafia – 50 x 70 cm
Akwaforta/akwatinta – „Żywy/umarły” – 20 x 30 cm

Wielkość jak i stopień trudności dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości czy też uzdolnień poszczególnych studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W ramach toku studiów odbywa się plener.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

założenia wstępne

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką artystyczną.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne sądy i opinie na ich temat

K2_K04

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K09
umiejętności
opiskod

 potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_UO2

student jest przygotowany do twórczej współpracy w ramach zespołów podejmujących się kompleksowych rozwiązań projektowych czy wspólnych inicjatyw artystycznych

K2_UO4

ma kompetencje niezbędne dla twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.

K2_UO5
wiedza
opiskod

 posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną – grafika

K2_W01

potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

K2_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7744