Katalog ECTS

Teoria i filozofia sztuki

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie

opis przedmiotu

- cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z wybranymi filozoficznymi zagadnieniami teorii i filozofii sztuki.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład konwersatoryjny

zakres tematów

1. Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza. Husserlowska idea fenomenologii, a kategoria sensu.
I Dzieło sztuki w ujęciu współczesnej filozofii europejskiej
2. Władza sądzenia i smak w ujęciu H.-G. Gadamera.
3. Hermeneutyka filozoficzna wobec zagadnienia prawdy sztuki.
4. Motyw gry w kontekście ontologii dzieła sztuki, według autora pracy Prawda i metoda.
5. Rozpoznanie specyficznej czasowości sfery estetycznej przez Gadamera.
6. Czy obraz wnosi coś do naszego bytu?
7. Moment formułowania sensu przez dzieło – okazjonalność i dekoracyjność.
8. Przypadek gry scenicznej i muzyki, sztuki rzeźbiarskiej i architektury, w opinii Gadamera.
9. Gadamerowskie określenie zadania hermeneutycznego: rekonstrukcje, czy integracja?
10. Hermeneutyka filozoficzna H.-G. Gadamera wobec problemu końca sztuki.
11. Sztuka świętem rozmowy. Milczenie sposobem mówienia obrazu abstrakcyjnego.
12. Święto sztuki świętem wspólnej komunikacji.
13. Porażenie prawdą dzieła.
14. Współczynnik humanistyczny dzieła sztuki.
15. Słowo sztuki a uniwersalny wymiar hermeneutyki filozoficznej.
II Filozofia amerykańska wobec statusu dzieła sztuki.
16. Empiryzm angielski i utylitaryzm inspiracją pragmatyzmu amerykańskiego.
17. Początki amerykańskiego pragmatyzmu – dyskusje filozoficzne w Klubie Metafizycznym (Cambridge, Massachusetts) – nieformalnej grupy, które dały oryginalne dzieło: amerykański pragmatyzm.
18. Pragmatyczna metoda rozjaśniania znaczenia idei C. S. Peircea.
19. Prawda w kontekście radykalnego empiryzmu W. Jamesa
20. Poznanie jako sposób radzenia sobie z sytuacjami w ujęciu J. Deweya.
21. Estetyka pragmatyczna R. Shustermana.
22. Sztuka współczesna w ujęciu A. Danto.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura Lektury obowiązkowe

R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993,
s. 60-64, (Władza sądzenia)
s. 64-71, (Smak)
s. 104-111,(Restauracja pytania o prawdę sztuki)
s. 111-121,(Gra jako główny motyw eksplikacji ontologicznej)
H.-G. Gadamer, Koniec sztuki?, w: tenże, Dziedzictwo Europy, Warszawa 1992.
H.-G. Gadamer, O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
W. Ławniczak, Współczynnik humanistyczny dzieła sztuki, w: J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, Warszawa 1975.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2.
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983, s.27-44.
Historia filozofii współczesnej, E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer (red), Warszawa 1979, s. 601-638.
R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław 1998.
A. Danto, Świat sztuki: pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006.
Lektury zalecane

H. Buczyńska-Garewicz, Peirce, Warszawa 1965.
H. Buczyńska-Garewicz, James, Warszawa 1993.
J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Wrocław 1972.
R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, Wrocław 2008.

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki

założenia wstępne

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii, prowadzącego do europejskiego ujęcia statusu dzieła sztuki. Orientuje się również w ustaleniu miar dzieła sztuki przez filozofię amerykańską

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.8 o 30 1 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7774