Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii

Pedagog: prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik
Asystent/ci: mgr Jakub Zając

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena pracy studenta jest wypadkową jego aktywności w trakcie zajęć, realizacji założeń projektowych, kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem wybranym przedmiotem studiów.

opis przedmiotu

Pierwszy etap stanowią zajęcia wprowadzające z poznaniem zasad technicznych wynikających z technologii warsztatu.

Studenci zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy w pracowni serigrafii.

Drugi etap stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w ramach których studenci realizują własne projekty.

 

skrócony opis przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami technicznymi wynikającymi z warsztatu serigrafii, umożliwiających właściwą realizację zagadnień artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

Procedura realizacji zadania jest zawsze taka sama: od projektu stanowiącego zapis koncepcji i zawierającego informacje o kompozycji, światłocieniu, kolorze i kadrze poprzez dyskusje i studia porównawcze do ostatecznej realizacji projektu graficznego.

Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i doskonaleniu warsztatu poprzez właściwą realizację problemów plastycznych wynikających z wybranego projektu.

 

zakres tematów

 Brak tematów. W pracowni student realizuje własne projekty pod opieką prowadzącego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
  • „Grafika artystyczna- podręcznik warsztatowy”- Wydział Grafiki ASP w Poznaniu 2007
  • „Pre-press – poradnik dla grafików”- G. Ambrose, P. Harris,   Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

„English for printmaking”-D.Kopacz, Ch. Nowicki, ASP we Wrocławiu, Wrocław 2010

- branżowe strony internetowe

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zapisy do pracowni

założenia wstępne

Zainteresowanie studenta technologią i zasadami pracy w pracowni serigrafii. Ogólna wiedza z zakresu historii grafiki i sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Student jest zdolny do niezależnej motywacji twórczej i samodzielnego projektowania.

Potrafi komunikować się z otoczeniem oraz formułować krytyczne wypowiedzi, nawet w warunkach publicznej wypowiedzi. Student posiada umiejętność pracy w grupie.

 

umiejętności
opiskod

Student potrafi wykonać prace graficzne w technice serigrafii. Jest przygotowany do planowania, przygotowania, realizowania oraz prezentowania własnych realizacji graficznych w technice serigrafii., Potrafi świadomie budować komunikat wizualny wspierając się wiedzą o kompozycji, perspektywie, teorii barwy. Potrafi łączyć techniki analogowe, takie jak szablony, rysunki z elementami przygotowanymi komputerowo za pomocą programów graficznych do przygotowania i realizacji projektów graficznych.

 

wiedza
opiskod

 Student zna podstawowe zasady budowy obrazu oparte o kompozycję, perspektywę i środki wyrazu. Zna technologię warsztatu serigrafii.

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 d 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7913