Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na kryteria oceny składa się zaangażowanie, obecność na zajęciach, realizacja

tematów i ćwiczeń. Metodą są przeglądy w semestrze.

opis przedmiotu

w tym:

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
1.Cel poznawczy, osiągnięcie efektów w zakresie poznania praktycznego i
teoretycznego w obszarze malarstwa studyjnego i kreacyjnego.
2.Cel kształcący, rozszerzenie umiejętności w obszarze poszukiwań kreacyjnych na
bazie malarstwa.
3.Cel praktyczny, wprowadzenie studenta w świat społeczny gdzie ma odnaleźć
kontakt i dialog oraz poszukiwać swojego miejsca w życiu społecznym.

 

skrócony opis przedmiotu

Pracownia malarstwa

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenie

zakres tematów

Tematem naczelnym jest kontakt i zrozumienie relacji twórcy z naturą. Jest to
obszar poszukiwań kreacyjnych i studyjnych [akt, martwa natura , plener ,temat
własny ,zadania wspólne]

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończony I stopień studiów – licencjat

założenia wstępne

student powinien posiadać wiedzę ogólną w obszarze sztuk pięknych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia

pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

A1A_K01
umiejętności
opiskod

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność
podejmowania własnych inicjatyw artystycznych w oparciu o
doskonale opanowany warsztat i metody pracy twórczej zgodnie ze
studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

 

A2A_U11
wiedza
opiskod

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa,

rzeźby itp.

A1A_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 d 60 1 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7929