Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku

Pedagog: prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Asystent/ci: dr Dominik Włodarek

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

 Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności i aktywności na zajęciach, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych. Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, kreatywność, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność na zajęciach. 

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Na studiach II stopnia oferujemy kontynuację kształcenia i pogłębianie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych. Zainteresowanie nowymi środkami wyrazu w technologii wklęsłodrukowej, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej poprzez badania własne. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Studenci wybierając pracownię wklęsłodruku mają możliwość realizacji aneksu do dyplomu.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów I stopnia. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Założenia programowe umożliwiają indywidualny tok studiów. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej. 

zakres tematów

Zadania i sposoby realizacji ustalane są indywidualnie. Autorskie projekty w technice wklęsłodruku realizowane w formie cyklu prac graficznych. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne, możliwość przedstawienia grafiki w formie instalacji. Możliwość realizacji aneksu pracy dyplomowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy" - ASP Poznań 2007
"Techniki Sztuk Graficznych" - Ales Kreica - WaiF Warszawa 1984
"Techniki Graficzne" - Jordi Catafal, Clara Pliva - ARKADY 2004
"Mistrzowie Grafiki Europejskiej" - Maciej Bóbr - Warszawa KAW 2000
"Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa" - Terisio Pignatti - ARKADY 2006
Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków
Katalogi Międzynarodowych Biennale/Triennale Grafiki
http://www.icondata.triennial.cracow.pl/

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyka w ramach kierunku (3 tygodnie) do zaliczenia do końca studiów.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie studiów I stopnia. Pracownia z grupy technologii do wyboru. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku.

założenia wstępne

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Realizuje własne działania artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych.

K2_K01

Potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat.

K2_K04

Potrafi integrować się z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć.

K2_K08

Posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców.

K2_K09

Student zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego.

K2_K10
umiejętności
opiskod

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność podejmowania własnych inicjatyw artystycznych w oparciu o doskonale opanowany warsztat i metody pracy twórczej zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.

K2_UO1

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. 

K2_UO2

Rozwija umiejętności warsztatowe i projektowe w procesie realizacji własnych pomysłów artystycznych poprzez poszerzanie repertuaru środków formalnych potrzebnych do wyrażania własnych idei i pomysłów zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.

K2_U06

Student ma zaawansowaną umiejętność doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; swobodnie operuje warsztatem graficznym w realizacji form graficznych w dowolnym formacie zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. 

K2_UO8

Posiada umiejętność świadomego wykorzystywania wszelkich kanonów kreacji artystycznej i środków ekspresji potrzebnych do realizacji indywidualnej wypowiedzi artystycznej zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością.

K2_U14
wiedza
opiskod

Posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną - grafika.

K2_W01

Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych.

K2_W05

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

K2_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 d 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7931