Katalog ECTS

Pracownia Książki

Pedagog: prof. dr hab. Janusz Górski
Asystent/ci: mgr Patryk Hardziej

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział w zajęciach i przedstawienie do zaliczenia wszystkich zadań. Oceniana jest zgodność projektów z założeniami, czytelność, odpowiednie i świadome wykorzystanie środków warsztatowych, oryginalność i celność pomysłu, wartość artystyczna. Oceny zadań podawane są w dniu zaliczenia, co pozwala studentom na poprawę prac. Przy ustalaniu końcowej oceny pod uwagę brana jest także terminowość wykonywania zadań, zaangażowanie podczas zajęć oraz uzyskane w obowiązkowych konkursach nagrody i wyróżnienia.

opis przedmiotu

Zajęcia pozwalają studentom zdobyć umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym (cyfrowym) warsztatem pracy w zakresie projektowania książek oraz  publikacji o podobnym charakterze (teki, zeszyty, katalogi, programy, informatory). Po każdym semestrze organizowana jest multimedialna prezentacja prac studentów.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia pozwalają studentom zdobyć umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym (cyfrowym) warsztatem pracy w zakresie projektowania książek.

sposób realizacji przedmiotu

Program wypełniają przede wszystkim zadania praktyczne, uzupełniane wykładami przedmiotu i prezentacjami. Zadania realizowane są w domu, studenci są jednak zobowiązani do cotygodniowych konsultacji i korekt podczas zajęć. Większość zadań realizowana jest na zlecenie i we współpracy z wydawcami i instytucjami kultury.

zakres tematów

Zadania pozwalają opanować znajomość historii form wydawniczych, porządkowanie i hierarchizację treści w komunikacie, dostosowanie języka graficznego do funkcji wydawnictwa, nadawanie projektom oryginalnej formy graficznej, pracę z ilustracjami, łamanie i przygotowanie publikacji do druku

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

• Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, czysty warsztat, Gdańsk 2009

• Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, czysty warsztat, Gdańsk 2008

• Mitchell M., Wightman S.,Typografia ksiażki. Podręcznik projektanta, d2d, Kraków 2012 

• „2+3d”

• Houston K., Książka, Karakter, Kraków 2017

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

praktyka w drukarni dziełowej

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Umiejętność projektowania graficznego, dobra znajomość zasad typografii, opanowanie warsztatu w środowisku elektronicznych aplikacji graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

• potrafi integrować się z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć

k2 k08
umiejętności
opiskod

• przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych uwzględniających aspekty estetyczne, społeczne i prawne zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

• ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.; jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

• potrafi samodzielnie analizować tekst specjalistyczny dotyczący sztuki w wybranym języku obcym; dysponuje bogatym słownictwem, które potrafi wykorzystać w analizie i interpretacji dzieła artystycznego; bierze udział w dyskusji i formułuje swoje opinie i sądy; komunikuje się swobodnie w zakresie szeroko pojętej tematyki artystycznej

k2 u04, k2 u05, k2 u18,
wiedza
opiskod

• posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień

• potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

k2 w01, k2 w10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Artystyczna s.1 d 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Projektowa s.1 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7952