Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę wpływają takie elementy jak:
postępy studenta, poziom prac, aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach, frekwencja.
Zaliczenie na podstawie prezentacji prac z całego semestru/roku szkolnego.

opis przedmiotu

Studenci kształtują swoją świadomość estetyczną, uczą się zdolności wnikliwej obserwacji i analizy interakcji form, światła, kontrastów, waloru, proporcji itp.
Istotnym elementem edukacji, prowadzącym do indywidualnego rozwoju i kreatywności studenta jest nieustające zachęcanie go do podejmowania ryzyka w procesie twórczym, do samodzielnego myślenia, jak również do wyrażania swoich intuicji, ekspresji, emocjonalności i wyobraźni.

skrócony opis przedmiotu

Ćwiczenia związane z rozwijaniem warsztatu artystycznego oraz kreacji twórczej.

sposób realizacji przedmiotu

Zadania realizowane są w formie ćwiczeń w obecności osoby prowadzącej. Ćwiczenia poprzedzone są przez omówienie i wprowadzenie do nich, a w trakcie ich wykonywania opatrywane bieżącym komentarzem i uwagami kierowanymi do studentów.
W ciągu trwania całego kursu realizowane są indywidualne przeglądy podsumowujące i komentujące dotychczasowy dorobek studenta.

zakres tematów
  • szkice koncepcyjne – ustalenie formatu, definiowanie kompozycji, wybór medium rysunkowego
  • studium martwej natury - zagadnienie kompozycji, przestrzeni, waloru, światła kształtującego formę, perspektywy, kontrastów.
  • studium modela w kontekście otaczającej przestrzeni
  • studium detali anatomicznych
  • realizacja indywidualnych projektów poprzedzona konsultacją z prowadzącym pracownię
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Poprzęcka Maria „Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka.
Od Albertiego do Duchampa”, wyd. Słowo, obraz, terytoria, 2008r.
Pignatti Terisio „Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” wyd. Arkady, 2006r.
Garret Craig (red.) „Vitamin D: new perspectives in drawing” tom I,II; wyd. Phaidon, 2013r
Teissig Karel „Techniki rysunku. Warsztat artysty”; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982r.
Barthes Rolland „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”; wyd.KR, 1996r.
Barthes Rolland „Imperium znaków” ; wyd.KR, 2004r.
Belting Hans „Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie” wyd. Universitas, 2007r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończony I stopień studiów – licencjat

założenia wstępne

Student powinien posiadać orientację w praktyce i teorii związanej z kulturą plastyczną.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

w sposób świadomy jest zdolny do wykorzystania mechanizmów
psychologicznych w celu rozwiązania problemów

K2_K03

jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w
warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych
informacji

K2_K02
umiejętności
opiskod

przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych
uwzględniających aspekty estetyczne, społeczne i prawne zgodnie
ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U03

ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form
obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować
jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i
świadomie łączyć techniki

K2_U07
wiedza
opiskod

posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy
różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz
formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia
oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę
wiedzę

K2_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.3 d 90 4 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Projektowa s.3 d 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Artystyczna s.1 d 90 3 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Projektowa s.1 d 90 2 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7963