Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Kornacki
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu malarstwa opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach malarskich, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. 

Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o wiedzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. 

 

 

Celem edukacji dla 1 roku jest nabycie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy malarskiej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury oraz modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, barwa, linia, walor itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych. 

 

skrócony opis przedmiotu

Nauka posługiwania się różnymi technikami malarskimi; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki koloru i światła w malarstwie; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w obrazie; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego.  Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń malarskich uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gam zestawień barwnych, rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

zakres tematów

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) 

Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego 

Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-M.Rzepińska „historia koloru”,  

-M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, 

-J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”,  

-A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, 

-W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”,  

-M.Poprzęcka „Inne Obrazy” 

-R. Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa"  

-Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) 

-Opracowania zbiorowe z serii ArtNow 

-Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Wymagania formalne Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego 

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07
umiejętności
opiskod

 Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14
Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
 Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
 Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
 Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20
 Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
 Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22
 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23
 Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U13 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
 Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

 

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.2 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8023