Katalog ECTS

Podstawy rysunku i malarstwa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresy rysunku i malarstwa opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach rysunkowych i malarskich, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o więdzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. Studenci 1 roku kierunku grafika (oraz innych kierunków): Podobnie jak w programie dla studentów 1 roku malarstwa celem edukacji dla pozostałych kierunków jest nabycie / poszerzanie podstawowej wiedzy o realizacji prac artystycznych oraz umiejętności posługiwania sie różnymi technikami odpowiednio do założonych w danej realizacji rezultatów. Praca opiera się na studium martwej natury lub / i modela w pracowni w celu nabycia wrażliwości plastycznej, umiejętności posługiwania się poszczególnymi technikami i narzędziami oraz umiejętności przełożenia własnych obserwacji i koncepcji twórczych na dzieło plastyczne. Dodatkowo obowiązują zadania problemowe mające na celu nabycie umiejętności autorskiej kreacji w odniesieniu do zadanego problemu. Zadania dla studentów grafiki konstruowane są w sposób umożliwiający im wykorzystanie i rozwój umiejętności projektowych.

skrócony opis przedmiotu

Nauka posługiwania się różnymi technikami rysunku i malarstwa; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki koloru i światła w malarstwie i rysunku; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w obrazie bądź rysunku; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń rysunkowych i malarskich uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gam zestawień barwnych, rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

zakres tematów

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-M.Rzepińska „historia koloru”, -M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, -J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”, -A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, -W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”, -M.Poprzęcka „Inne Obrazy” -R. Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa" -Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) -Opracowania zbiorowe z serii ArtNow -Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości plenery pracowniane.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię.

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07
umiejętności
opiskod

 Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14
 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
 Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

 Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
 Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20
 Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23
 Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
 Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
 Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8212