Katalog ECTS

Podstawy grafiki artystycznej

Pedagog: prof. dr hab. Waldemar Marszałek
Asystent/ci: dr Karol Lewalski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę studenta wpływa jego postawa. Dotyczy ona zarówno uczestnictwa, zaangażowania i wynikających z tego efektów pracy. Ważna jest obecności na zajęciach, która pozwala poznać i ocenić postępy indywidualne i w grupie   wykonywanych ćwiczeń. Istotnym elementem są wartość artystyczna prac oraz emocjonalne zaangażowanie w trakcie ich powstawania. Stopień opanowania materiału z teorii i historii dotyczącej istoty grafiki artystycznej. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i działań artystycznych. Kreatywność, pomysłowość, sumienność, wartość techniczna /estetyczna/poszczególnych ćwiczeń. Umiejętność przyswajania i wykorzystywania wiedzy wynikającej z   przeprowadzonych korekt. Ogólna ocena wynikająca z porównania w grupie studentów efektów pracy grupy. Złożenie   dokumentacji semestralnej prac w postaci CD.

 

 

opis przedmiotu

 

Program Pracowni Podstaw Grafiki Artystycznej ma na celu przygotowanie studentów I roku do wykonywania artystycznych zadań w warsztatach graficznych. Zajęcia polegają na wykładach i ćwiczeniach. Przekazywana wiedza i działania praktyczne, mają zaznajomić z elementarnymi walorami i możliwościami artystycznymi grafiki warsztatowej. Różnorodność wynikająca z kategorii tj: druk wypukły, wklęsłodruk, druk płaski oraz techniki cyfrowe będą przedmiotem zadań i rozważań plastycznych. Każda technika graficzna ma odrębną technologię , która określa specyficzne właściwości formalne dając   w ten sposób pole do artystycznych poszukiwań i wyborów. Pierwszym stopniem wtajemniczenia jest wiedza o zasadach poszczególnych warsztatów i ich wpływie na zamierzenia twórcze oraz poznanie i doświadczenie ich możliwości plastycznych. W programie pracowni przewiduje się naukę umiejętności projektowania w różnych dyscyplinach grafiki warsztatowej. Ćwiczenia będą tak formułowane by temat i sposób realizacji uwzględniał specyfikę i możliwości kreacyjne poszczególnych technik. Grafika artystyczna jest bliska malarstwu i posługuje się w dużym stopniu jej środkami. Podstawowe elementy kreacji twórczej takie np. jak: walor, plama płaszczyzna, kolor, linia itd. jest przedmiotem zainteresowań tej pracowni. „Symulacja” warsztatowa wykorzystująca różnorodne środki malarskie, ale podporządkowane danej technologii uzmysłowi   ich potencjał artystyczny. Ich domenę, kreacyjne właściwości, które nie rzadko są skrajnie rożne. „Pełny” warsztat, który często jest bardzo skomplikowany, przynajmniej na początku, może krępować i stępiać twórczą wypowiedź. Stopniowe wtajemniczanie wykorzystywania właściwości narzędzi, środków pozwoli na właściwe i świadome określanie i realizowanie twórczych zamierzeń. Wydobywania z nich kontrolowanych efektów artystycznych. Taki sposób oswojenia się z artystycznymi możliwościami w środowisku grafiki artystycznej, w pierwszym etapie kształcenia da możliwość poznania i odpowiedniego wykorzystanie materiałów, narzędzi i rzemiosła. Wykonywanie ćwiczeń /w taki sposób/   oraz podstawowa znajomość zagadnień, powinna dawać komfort unikania niepotrzebnych błędów i przeszkód,   które często zniechęcają albo komplikują i zniekształcają wizerunek warsztatu graficznego. Zajęcia uzupełniane będą wykładami dotyczącymi historii i rozwoju warsztatu oraz osobowości z świata grafiki artystycznej• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

    

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Wprowadzenie w podstawowe sposoby kreacji w grafice artystycznej. Zapoznanie się z możliwościami plastycznymi, artystycznymi w poszczególnych technikach graficznych: klasycznych i cyfrowych. Nauka doboru narzędzi, środków, doświadczanie ich skutków warsztatowych, formalnych, artystycznych

 

sposób realizacji przedmiotu

Praktyczne, manualne wykonanie ćwiczeń. Krótkie wykłady, korekty

 

zakres tematów

Pracownia przewiduje wykonanie sześciu ćwiczeń, projektów dedykowanych poszczególnym dyscypliną graficznym tj: Linoryt; Litografia, Techniki wklęsłodrukowe, serigrafia, techniki cyfrowe. Do ćwiczeń podane są tematy idee, do wyboru lub przedstawienie własnej propozycji.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

„Techniki Sztuk Graficznych” – Ales Krejca – WaiF Warszawa 1984

„Mistrzowie Grafiki Europejskiej” – Maciej Bóbr – KAW Warszawa 2000

„Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy” – Wydział Grafiki ASP Poznań 2007

„Sztuka i Edukacja” - Wydział Grafiki ASP Wrocław 2008

Katalogi konkursów i przeglądów graficznych i inne..

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

 

założenia wstępne

Zdolność kreacyjna, umiejętność posługiwania się środkami, narzędziami malarskimi oraz rysunkowymi

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Umiejętności logistyczne, praca w zespole, wykorzystanie wzajemnych relacji uczenia się w grupie, rywalizacja, dążenie do zamierzonych celów, ideału.

Umiejętności logistyczne, praca w zespole, wykorzystanie wzajemnych relacji uczenia się w grupie, rywalizacja, dążenie do zamierzonych celów, ideału.

umiejętności
opiskod

Zdolność do nieskrępowanego, pełnego działania kreacyjnego w obszarze grafiki artystycznej

 

wiedza
opiskod

Zdolność do nieskrępowanego, pełnego działania kreacyjnego w obszarze grafiki artystycznej

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 o 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Grafika s.2 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 o 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8218