Katalog ECTS

Podstawy grafiki artystycznej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Asystent/ci: dr Kamil Kocurek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność , schludność wykonanych prac.

opis przedmiotu

Program skierowany jest do studentów stawiających nierzadko „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej lub dysponujących jest pewnym doświadczeniem i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z tego zakresu takimi jak: matryca , odbitka , sygnatura, prasa itd. Odbywa się poprzez ćwiczenia praktyczne. Kolejno student musi wykonać projekty dedykowane czterem dziedzinom grafiki artystycznej : linorytowi , litografii, serigrafii oraz wkłęsłodrukowi. Student dysponując zatwierdzonymi po potrzebnych korektach projektami przystępuje do praktycznego wykonania zadań- wykonania czterech prac. Prowadzący zwracają uwagę zarówno na możliwości studenta, jego zaangażowanie jak i poprzednie doświadczenie, każdy student traktowany jest bardzo indywidualnie.

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna. Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne: wykonanie odbitek z matryc graficznych poprzedzone uzgodnieniem projektów.

zakres tematów

Litografia – temat „ Zwierzę”
Linoryt- temat „Pojazd marzeń”
Sitodruk – temat „Gadżet”
Wklęsłodruk - temat dowolny

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W ramach toku studiów odbywa się plener.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

założenia wstępne

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student nabywa kompetencji pracy w zespole, dbania o powierzony mu sprzęt, planowania i koordynacji swoich zamierzeń artystycznych, pracownia jest pracownią przygotowującą do pracy w pracowniach specjalistycznych na kolejnych latach.

umiejętności
opiskod

Student nabywa umiejętności wykonania projektu i odbitki graficznej, być świadomy i chętny do pogłębiana swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu grafiki artystycznej.

wiedza
opiskod

Student ma posiąść wiedzę ogólną na temat grafiki warsztatowej: podziału grafiki, mnogości dziedzin grafiki artystycznej oraz różnych sposobów jej wykonywania. Student po wykonaniu czterech ćwiczeń dedykowanych czterem dziedzinom grafiki artystycznej powinien być zdecydowany na wybór pracowni specjalizującej na drugim rokuLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 o 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Grafika s.2 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 o 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8224