Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia litografii

Pedagog: dr Łukasz Butowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę uzyskuje student w oparciu o indywidualną ocenę jego pracy, czyli: Wykonania zadanych ćwiczeń, przejawiania własnej inicjatywy, uczęszczania na zajęcia, indywidualnego zaangażowania i aktywności twórczej w pracowni.

opis przedmiotu

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej. 

skrócony opis przedmiotu

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne.

sposób realizacji przedmiotu

Student wykonuje indywidualne projekty na zadane tematy oraz swoje własne propozycje twórcze. Następnie są one konsultowane z prowadzącym i realizowane w wybranej technologii druku płaskiego.

zakres tematów

Tematy w semestrze Zimowym 2017/2018:

 

Do zrealizowania są dwa tematy obowiązkowo. Dopuszcza się wykonywanie własnych pomysłów po indywidualnej konsultacji. Projekty muszą być zatwierdzone przez prowadzącego.

II rok Grafika, Oraz Malarstwo wszystkie roczniki

1. Opozycja. Format 2x50x70, litografia lub algrafia trawiona Przykład: jasne/ ciemne, Geometryczne/organiczne kolorowe/ czarno białe itd. Zalecane jest wykorzystanie właściwości matrycy graficznej (odbijanie w różnych kolorach, obracanie matrycy, inwersja na kamieniu {kontra})

2. Szablon 100 x 70cm. Wszystkie techniki, Kompozycja powinna powtarzać element szablonowy.


III rok Grafika, oraz II rok II st. Grafika, jedno zadanie w semestrze następnie realizacje dyplomowe.

1. Autoportret z atrybutem. Do wyboru format 100 x 70cm algrafia lub 50 x 70 cm litografia


I rok Grafika artystyczna II stopień

1. CMYK 50x70 cm litografia Minimum 4 kolory. Zalecane jest wykorzystanie właściwości matrycy graficznej (odbijanie w różnych kolorach, obracanie matrycy, inwersja na kamieniu {kontra})

2. CIEKAWA FORMA 100 x 70 cm zamknięta, niebanalna, kusząca, intrygująca forma plastyczna np. nieistniejąca / wymyślona bryła geometryczna. Abstrakcyjna plama, wymyślona architektura, maszyneria. Wszystkie techniki dostępne w pracowni.

I i II rok Grafika Projektowa oraz wszyscy chętni:

ŁADNA RZECZ, format dowolny. Wykorzystanie litografii jako dominującego elementu projektowego w realizacji makiety „Mock-up”. np. splasz lub rysunek z kamienia, przeniesiony na koszulkę, długopis kubek itp. Realizacja w formie planszy 50x 70 cm tylko w formie pliku pdf. Do umieszczenia na stronie e-learnig ASP.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

David Hockney, Wiedza tajemna, UNIVERSITAS, www.beautifuldecay.com, www.ineedaguide.com

Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Marjorie Devon 2009

Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, John Gage Univeristas 2008

PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ, Andrzej Jurkiewicz, Arkady 1970

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI, Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji, Paweł Frąckiewicz

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Studenci uczestniczą w sympozjach, kolokwiach i warsztatach związanych z grafiką warsztatową w szczególności litografią. np. Senefelder Schiftung 2017 Offenbach Niemcy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak. Pracownia wybierana przez studenta z grupy pracowni kierunkowych.

założenia wstępne

Student powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, jej historii, teorii oraz kondycji współczesnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

A1A_K01

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

A1A_K02
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

 

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U17 A1A_U19

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

A1A_U21
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych

 

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

A1A_W10 A1A_W13 A1A_W11 A1A_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 o 90 5 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Rzeźba s.6 d 30 2 Prac. art. 30h
Prac. art. [Z st.]
Wzornictwo s.6 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Grafika s.6 d 90 10 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika s.4 d 90 8 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8253