Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę.

opis przedmiotu

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii współczesnej.

- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,

- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z wybranymi zagadnieniami współczesnej filozofii europejskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład konwersatoryjny.

zakres tematów
  1. Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
  2. Husserlowska idea fenomenologii.
  3. Poznające świat ego źródłem sensu świata – sens redukcji transcendentalnej.
  4. Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
  5. Gadamerowskie ujęcie dzieła sztuki – porażające stopienie horyzontów.
  6. Hermeneutyka Paula Ricoeura wobec tożsamości narracyjnej.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Lektury obowiązkowe
R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy i drugi.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
H.-G., Gadamer, Człowiek i język, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
P. Ricoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu, w: tenże Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

Lektury zalecane:
J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk, 2013.
W. i A. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne, Gdańsk, 2014.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki.

założenia wstępne

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii, implikującego współcześnie przeświadczenie o interpretacji jako o podstawowym sposobie bycia człowieka w świecie.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego.
Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

(K_K01) +++; (K_K07) +
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

(K_U01) ++
wiedza
opiskod

Student zna terminologię filozofii współczesnej wywodzącej się od zainicjowanego przez Kartezjusza medytacyjnego sposobu filozofowania, wiodącego poprzez Husserlowską refleksję fenomenologiczną do ujęcia istoty dzieła sztuki przez współczesną hermeneutykę filozoficzną.
Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

(K_W01) +++ (K_W03) ++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 15 1 W 15h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8297