Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Henryk Cześnik
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

1. Umiejętność wyszukiwania tematów  stanowiących owocną inspirację samodzielnej pracy twórczej, w odniesieniu do zjawisk w sztuce współczesnej.

2. Doświadczenie wykorzystania różnych nośników i narzędzi malarskich, skutkujące wiedzą, co do wyboru środków odpowiednich do zamierzeń.

3. Nabycie wiedzy, co do społecznego odbioru praktyk artystycznych.

Cel kształcący:

1. Umiejętność doboru własnych mediów do zamierzeń artystycznych.

2. Umiejętność tworzenia kompozycji plastycznych, różnicowanie i  dobór odpowiednich środków wyrazu.

3.Prowadzenie notatników zawierających; szkice, przemyślenia i pomysły służące do realizacji projektów artystycznych.

Cel Praktyczny:

1.Umiejętność publicznej ,werbalnej prezentacji i obrony własnych prac i tez artystycznych.

2.Umiejętność dokumentowania i opisu w formie cyfrowej.

3.Udział w konkursach artystycznych.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie do samodzielnej pracy studenta oraz realizacja pracy magisterskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Przeprowadzanie ćwiczeń w pracowni i omawianie indywidualne realizowanych zadań. Uczestnictwo w przeglądach pracownianych oraz organizacja podsumowujących  wystaw semestralnych. Wystawy realizowane na zewnątrz pracowni we współpracy z galeriami .

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,

Sposoby Widzenia, John Berger , REBIS Poznań 1997,

O patrzeniu, John Berger, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, 

art. mon amour. Szkice o Sztuce, Ewa Kuryluk, Sic!, Warszawa 2002,

Sztuka musi działać, rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, Piotr Bazylko,  Krzysztof Masiewicz, 40000 Malarzy, Warszawa 2011,

Techniki malarskie , Ludvik Losos, WAF  1991 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia jest przeznaczona dla studentów którzy ukończyli 2 letni kurs podstaw rysunku i malarstwa. Powinni posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad kompozycji rysunkowej i malarskiej, zarówno z natury jak i wyobraźni. Posiadać ogólną wiedzę o sztuce.

założenia wstępne

Założeniem wstępnym do wspólnej pracy w pracowni jest uzasadnienie jej wyboru, oraz chęci zaangażowania się w formułę pracy pracowni, zapoznanie się z jej programem oraz przedstawienie portfolia podczas rozmowy wstępnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

MJ_K01  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  A1_K01

MJ_K09  Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia

w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć

kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych  A1_K05

 

umiejętności
opiskod

MJ_U02  Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych  A2_U11 

MJ_U03  Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych  A1_U15

A1_U16

MJ_U08  Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych  A2_U15

MJ_U10  Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych  A2_U16

MJ_U13  Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych  A1_U22

 

wiedza
opiskod

MJ_W02  Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo  A2_W08

MJ_W06  Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce  A2_W10 

MJ_W09  Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej  A2_W12Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 120 10 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8303