Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Bauć
Asystent/ci: dr Mateusz Pęk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny: aktywne uczestnictwo w programie pracowni.

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

 

opis przedmiotu

• Cel poznawczy:

a. szeroko rozpoznana sfera przekazu wizualnego/medialnego

b. umiejętność budowy konstruktu malarskiego

• Cel kształcący:

a. pozycjonowanie własnej praktyki artystycznej wobec historii sztuki

b. tworzenie komunikatu wizualnego wobec kultury współczesnej

c. umiejętność formułowania indywidualnej propozycji artystycznej

• Cel praktyczny:

a. umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej

b. świadomość kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki


• Pracownia proponuje trzy zasadnicze nurty recepcji formy malarskiej:
a. związany z ideą abstrakcji i autonomii malarskiej
b. związany z ideą awangardy i krytyki obrazu
c. związany z nurtem postmodernistycznym czyli poszerzonym i intermedialnym obrazem

 

 

skrócony opis przedmiotu

Celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, oraz umiejętność poruszania się w obszarze świata sztuki.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

Zakres tematów aktualnie dla niego istotnych wnosi student. Jego zadaniem jest rozpoznanie kultury artystycznej wobec której definiuje swój temat.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wasyl Kandyński "Punkt i linia a płaszczyzna"

Roland Topor "Chimeryczny lokator"

Susan Sontag "Przeciw interpretacji i inne eseje"

Nicolas Bourriad "Estetyka relacyjna"

Claire Bishop "Sztuczne Piekła"

Witold Gombrowicz "Dzienniki"

Walter Benjamin "Twórca jako wytwórca"

Bruno Latour "Nigdy nie byliśmy nowocześni"

"Nowa Szkoła Nowojorska"

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Przewidziane dla wszystkich pracowni specjalizacyjnych.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

MJ_K01  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  A1_K01

MJ_K09  Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia

w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć

kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych  A1_K05

umiejętności
opiskod

MJ_U02  Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych  A2_U11 

MJ_U03  Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych  A1_U15

A1_U16

MJ_U08  Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych  A2_U15

MJ_U10  Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych  A2_U16

MJ_U13  Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych  A1_U22

wiedza
opiskod

MJ_W02  Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo  A2_W08

MJ_W06  Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce  A2_W10 

MJ_W09  Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej  A2_W12Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 120 10 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8304