Katalog ECTS

Seminarium pracy teoretycznej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustala osoba prowadząca grupę.

zaliczenie na ocenę bdb - systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, systematyczny kontakt z prowadząca, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, zastosowanie wytycznych dotyczących prac licencjackich i magisterskich obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadząca wkładu intelektualnego i merytorycznego

zaliczenie na ocenę db - dość systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, dość systematyczny kontakt z prowadzącą, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, stosowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadzącą wkładu intelektualnego i merytorycznego.

zaliczenie na ocenę dst - niesystematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, rzadki kontakt z prowadzącą, nie stosowanie się do jej wytycznych w trakcie pisania pracy, ignorowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP, minimalny wkład intelektualny i merytoryczny.

ocena ndst - nieobecność, brak pracy, brak kontaktu z prowadzącą, praca pod względem merytorycznym i intelektualnym nie spełniająca wymogów prac lic. i mgr.

opis przedmiotu

Seminarium licencjackie i magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie sztuk pięknych oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej i magisterskiej.

skrócony opis przedmiotu

W trakcie zajęć prowadzone są analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu sztuki szeroko rozumianej oraz z antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określa osoba prowadząca seminarium na początku każdego semestru.

sposób realizacji przedmiotu

Na co tygodniowych zajęciach po ustaleniu tematów prac dwoje studentów/ek referuje swoje tematy oraz prezentuje w formie pokazu materiał ilustracyjny. Następnie odbywa się dyskusja. Odbywają się również indywidualne konsultacje z prowadzącą. 

zakres tematów

Zakres tematów prac magisterskich i licencjackich jest ściśle połączony z zainteresowaniami i badaniami naukowymi prowadzącej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura dyskutowana jest indywidualnie ze studentkami i studentami i całkowicie zależna jest od zakresu tematycznego prac magisterskich i licencjackich.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Analiza współczesnej sztuki i myśli filozoficzno-społecznej.

założenia wstępne

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

1. Systematyczna praca KK01
2. Świadomość wagi zdobywania wiedzy o sztuce i kulturze dla skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości KK05
3. Świadomość ważności sztuki i świadomości jak ważnym i istotnym jest ona narzędziem KK14

KK)1, KK05, KK14
umiejętności
opiskod

Umiejętność samodzielnego opracowania danych dotyczących omawianego materiału (w ramach wyznaczonych zadań). Zdolność kojarzenia faktów i postrzegania zjawisk sztuki na tle kontekstu kulturowego. KU03

KU03
wiedza
opiskod

uporządkowana wiedza w zakresie sztuki nowoczesnej i współczesnej (terminologia, metodologie, zjawiska artystyczne na tle danych z zakresu historii kultury oraz antropologii kulturowej) -KW03, KW09

KW03, KW09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 15 5 S 15h
S [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8305