Katalog ECTS

Instytucje kultury

Pedagog: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja przygotowanego projektu z wykorzystaniem mediów rozmowa tematyczna po prezentacji (max. 15min.). Opis lub tekst krytyczny dotyczący wybranego wydarzenia kulturalnego w regionie. Obecność i aktywność podczas zajęć. (min. 60%).

Elementy składowe zaliczenia:
Obecność oraz aktywność na zajęciach.
Analiza podczas zajęć teksów źródłowych.
Prezentacja wybranego tematu dotyczącego działalności instytucji kultury. (max. 15 min.)
Tekst krytyczny lub opis wydarzenia kulturalnego w regionie (min. 2500 znaków, czcionka Times w stopniu 12, odstęp podwójny).

opis przedmiotu

Cel poznawczy;
Podczas zajęć Studenci posiądą wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, aspektów formalno-prawnych instytucji publicznych, samorządowych i niepublicznych w Polsce i Europie. Zasad finansowania trzech sektorów instytucji kultury w Polsce.

Cel kształcący;
Studenci po odbytych zajęciach powinny w sposób świadomy analizować działalność poszczególnych instytucji kultury. Zajęcia wykształcą świadomość specyfiki poszczególnych instytucji, co umożliwi przyszłym Absolwentom na weryfikowanie i kierowanie projektów artystycznych do odpowiednich odbiorców.

Cel praktyczny;
Przeprowadzone wykłady pozwolą Studentom pozyskać praktyczne informacje związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, co pozwoli im na czynne uczestniczenie w projektach i działaniach kulturalnych.

 

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem publicznych instytucji kultury w XXI wieku, ich strategii, idei widocznych poprzez organizowane wystawy i festiwale.Studium poszczególnych przypadków zawierać będzie również analizę organizacji, finansowania, przepisów prawnych przedsięwzięć kulturalnych w Polsce i w Europie.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu
w formie:
-wykład, wykład konwersacyjny
-prezentacja multimedialna
-omówienie zagadnień teoretycznych
-dyskusja dydaktyczna
-dialog dydaktyczny
-metoda przypadków
-ćwiczenia
-praca w grupie

zakres tematów

1.Omówienie założeń przedmiotu, warunków zaliczenia. Najważniejsze instytucje kultury w Polsce i Europie. Instytucja kultury postrzegana jako marka rynkowa.
2.Co oznacza sformułowanie polityka kulturalna i jak ją definiujemy w XXI wieku?.
3.Mecenat państwa, fundusze, samorządy lokalne i ich rola w finansowaniu instytucji kultury.
4.Organizacje pozarządowe w życiu kulturalnym państwa, ich współpraca z instytucjami kultury.
5.Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w Polsce.
6.Statut i organizacja wybranej publicznej instytucji kultury w Polsce.
7.Omówienie na wybranym przykładzie strategii marketingowych publicznej instytucji kultury w Polsce.
8.Omówienie na wybranym przykładzie strategii marketingowych publicznej instytucji kultury w Europie.
9.Zawody w sektorze instytucji kultury współczesne trendy.
10.Aktywność poszczególnych instytucji kultury – mapa Polski.
11.Projekty kulturalne prowadzone przez instytucje kultury w Polsce.
12.Projekty kulturalne prowadzone przez instytucje kultury w Europie.
13.Nowe metody działań instytucji kultury – wyzwania XXI wieku.
14.Czym dla artysty jest instytucja kultury, wartość stała, czy przemijająca? Studium przypadków.
15.Instytucja wobec artysty, animatora i krytyka. Potrzeby, możliwości, realia.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:
Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.
Bobrowska E., Przemiany modelowe instytucji domu kultury, Kraków 1997
Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk Paweł i In., Kraków 1998.
Golat R., Podstawy prawa kultury, Poznań 2006.
Ilczuk D, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002.
Instytucje kultury w Polsce. Informator, Warszawa 2000.
Klaić D., Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna - przewodnik, Warszawa 2011.
Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Kraków 2005.
Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.),Warszawa 2010.
Pawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów: wybrane zagadnienia, Kraków 2003.
„Raporty o stanie kultury” zamieszczone na stronie Kongresu Kultury Polskiej 2009.
Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków 2003.
Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A.Podczaska, K.Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca instytucji kultury w Polsce. Znajomość najważniejszych działań podejmowanych przez publiczne instytucje kultury. Student powinien
dysponować ogólną wiedzą z zakresu kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną
odpowiedzialność zawodową w tym zakresie.

(K_K02, A2_K01, H2_K04)

Posiada rozwiniętą umiejętność popartą pogłębionym doświadczeniem współpracy, komunikacji z różnymi środowiskami i integracji podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

(K_K07, A2_K05)

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami własności intelektualnej.

(K_K10, A2_K06)
umiejętności
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury.

(K_U03, H2A_U01, H2A_U05, A2_U14, A2_U15)

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole.

(K_U04, H2A_U08, H2A_U10, A2_U15)

Osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

(K_U05, H2A_U06, H2A_U08, H2A_U09, H2A_U10,A2A_U18)
wiedza
opiskod

Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu systemu upowszechniania kultury.

(K_W05, H2A_W10)

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka i animatora upowszechniającego kulturę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wagę zagadnień praw autorskich.

(K_W09, H2A_W08)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8324