Katalog ECTS

Krytyka artystyczna

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywna obecność na zajęciach [dozwolone dwie nieobecnosci].
Udział w dyskusjach i wykonanie czterech ćwiczeń, łączna ocena z ćwiczeń i aktywnego udziału.
Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-10 pkt; Cztery testy [suma]: 4 razy po 0-10 pkt. Łącznie: 50 pkt//skala ocen: 50-46 celujący; 45-40 bardzo dobry; 38-32 dobry; 30-22 dostateczny; 21-0 niedostateczny

 

 

opis przedmiotu

Program zajęć „KRYTYKA SZTUKI” ma charakter wykładowo-konwersatoryjno-ćwiczeniowy. Prowadząca w oparciu o bogato ilustrowane prezentacje oraz materiały filmowe i tekstowe przybliży ważniejsze dynamiki i perspektywy współczesnej krytyki sztuki, z uwzględnieniem historycznego kontekstu ewolucji krytyki artystycznej. Spotkania skoncentrowane będą na przybliżeniu studentowi idei dynamicznego i strukturalnego rozumienia analityczno-interpretacyjnej praktyki krytyka sztuki. W trakcie zajęć prezentowane będą wybrane strategie badawczo-analityczne, doceniane we współczesnych badaniach historyczno-artystycznych i kulturoznawczych, następnie uczestnicy systematycznie będą otrzymywali materiały powykładowe drogą internetową. Uczestnicy zajęć będą wykonywali samodzielnie cykl ćwiczeń zadanych przez prowadzącą zajęcia, które mają na celu pogłębienie warsztatu pisania o sztuce, korzystania z odniesień teoretycznych, pogłębianie umiejętności widzenia problematyki sztuki w ujęciu kontekstualnym, intertekstualnym, i interdyscyplinarnym [gdy merytorycznie jest to uzasadnione]. Wprowadzone zostaną także analizy ważniejszych czasopism z zakresu krytyki sztuki: aktualnych i historycznych w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki. Na zajęciach postulowana jest idea twórczej krytyki sztuki o znamionach literackich, łącząca warsztat naukowy z intuicyjnym, osobistym nastawieniem, którego patronami pozostają m.in. Pierre Restany, Susan Sontag, Sarah Wilson, Michel Foucault, Michel Leiris, Giorgio Agamben, Anne D’Alleva, Julia Kristeva, Urszula Czartoryska, Jerzy Ludwiński, Leszek Brogowski, Danuta Ćwirko-Godycka, Ewa Mikina, Maria Popczyk, Jolanta Ciesielska, Dorota Łagocka, Krzysztof Rutkowski, Joanna Sosnowska, Aneta Szyłak, Agata Jakubowska, Jolanta Brach-Czajna, Ewa Rewers, Mariusz Bryl, Krystyna Czerni, Katarzyna Lewandowska, Magdalena Ujma, Eleonora Jedlińska, Marcin Giżycki, Hubert Bilewicz, Paweł Leszkowicz, Piotr Piotrowski, Janusz Bogucki, Jacek Werbanowski, Wolfgang Welsch czy m.in. Jerzy Stajuda – patron nagrody w dziedzinie krytyki sztuki oraz Andrzej Szczerski prezes sekcji polskiej AICA [International Association of Art Critics (https://aicainternational.org)]

 

 

 

cel poznawczy;
Nabycie wiedzy potrzebnej do samodzielnej, interdyscyplinarnej analizy dzieła sztuki. Wykształcenie „odruchu” dostrzegania kulturowego kontekstu dzieła sztuki.
cel kształcący;
Nabycie umiejętności warsztatowych badań komparatystycznych
cel praktyczny;
Nabycie umiejętności formułowania własnych wniosków i ich publicznej prezentacji

skrócony opis przedmiotu

Program zajęć „KRYTYKA SZTUKI” ma charakter wykładowo-konwersatoryjno-ćwiczeniowy. Prowadząca w oparciu o bogato ilustrowane prezentacje oraz materiały filmowe i tekstowe przybliży ważniejsze dynamiki i perspektywy współczesnej krytyki sztuki, z uwzględnieniem historycznego kontekstu ewolucji krytyki artystycznej. Prezentacja wyboru istotnych dyskursów przenikających do narracji krytycznych w wymiarze międzynarodowym, a także wydawnictw ponadto środowiska AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, jak i laureatów nagrody im. Jerzego Stajudy przyznawanej przez polską sekcję AICA.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady na bazie bogato ilustrowanych prezentacji, fragmenty filmów, ćwiczenia, zorganizowane wyjścia na wybrane wydarzenia artystyczne, współpraca z centrami sztuki współczesnej i innymi instytucjami naukowo-wystawienniczymi.

zakres tematów

zmień
1. Wprowadzenie do zajęć, omówienie zasad zaliczenia. Wokół publikacji Susan Sontag, fenomen kampu w międzynarodowym kontekście sztuki. [T. Murakami].

2. "Pokonać dystans": wokół ewolucji strategii instytucji kultury: m.in. koncepcja muzeum sensualnego Pontusa Hultena [1966], Jerzego Ludwińskiego sympozjum "Sztuka w zmieniającym się świecie", Haralda Szeemanna wystawa: "Gdy postawy stają się formą" [1969]

3. w stronę partycypacji sztuki. projekty społeczne Vika Muniza, analiza fragmentów filmu "Śmietnisko"

4. Nurty partycypacji sztuki oraz ich krytyczna analiza w książce C. Bishop "Sztuczne piekła".

5. Zagadnienia postmodernistycznych strategii wobec praw autorskich: analiza filmu "Kultura remiksu" ["Wolna kultura"]

6. "Pisarstwo kobiece": bell hooks, Mieke Ball, i inne osobowości w narracjach broniących słabszych. Donna J. Haraway "Manifest cyborga" [1985] oraz M. Wigley'a "Architektura protez"

7. W.A.R. ! WOMEN ART REVOLUTION - analiza filmu.

8. Kontekst AICA oraz środowisko polskiej sekcji AICA. Nagroda dla wyróżniających się krytyków sztuki im. Jerzego Stajudy. Prezentacja tomu: Jerzy Stajuda: O obrazach i innych takich, [Muzeum ASP w Warszawie] oraz: Jerzy Ludwiński: Epoka błękitu,[ Otwarta pracownia, Kraków 2003] i Jerzy Ludwiński: Sztuka w epoce postartystycznej [ASP w Poznaniu, BWA we Wrocławiu]. Kontekst młodej krytyki sztuki wobec kontrkultury: Danuta Ćwirko-Godycka, Ewa Mikina, Anda Rottenberg, Piotr Piotrowski, Krzysztof Stanisławski, Aneta Szyłak, Ryszard Ziarkiewicz, Jolanta Ciesielska, Bożena Czubak, Małgorzata Lisiewicz i inni.

9 Między krytyką a interpretacją: analityczne aspekty odczytań sztuki. Przykłady intertekstualnej analizy urbanistyki i architektury modernistycznej, [m.in. dawne i współczesne uwarunkowania idealnego miasta Brasilia: 1956-1960, Lúcio Costa i Oscar Niemeyer].

10. Specyfika pojęć sztuki XX i XXI w., zdarzenia wystawiennicze jako przestrzenie generowania pojęć. Ilustrowana mat. ikonograficznymi. Test z wybranych fragmentów tomu: 'Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć drugiej połowy XX w.' Marcina Giżyckiego.

11.Artysta jako krytyk sztuki: John Coplans, Harald Szeemann, Garhard Blum-Kwiatkowski, Janusz Bogucki, Józef Robakowski, Izabella Gustowska, Jan Świdziński, Leszek Brogowski, Witosław Czerwonka, Marek Rogulus-Rogulski, Leszek Golec, Jerzy Busza, Zygmunt Rytka, Zbigniew Warpechowski, Grzegorz Klaman, Zbigniew Libera, Jerzy Truszkowski, Anna Baumgart.

12. Omówienie dynamiki naukowo-krytyczno-analitycznych opracowań publikowanych m.in. w wybranych tomach pokonferencyjnych, zeszytów „Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni”, dwanego i współczesnie wydawanego „Obiegu” + „Magazynu sztuki” [prezentacja archiwum internetowego MS]. Syntetyczne omówienie linii wydawniczych „Horyzonty nowoczesności” [Universitas], „Słowo-Obraz, Terytoria”, Artium Questiones [UAM w Poznaniu], „Zeszyty ASP w Gdańsku [red. K. Gliszczyński], „Mówi muzeum”[Karakter, Ha! art.]; wybrane Przewodniki Krytyki politycznej i inn.

13. Wspólnotowe działania artystów na rzecz 'Innych':
Anonimowe rzeźby [Becher and Hilla Becher], architektura bez architektów [Rernard Rudofsky], Aids i jego metafory [Susan Sontag]; m.in. wystawy „Artyści przeciwko aids” , polskie wystawy „Ja i aids” [materiały archiwum muzeum sztuki nowoczesnej w warszawie], Afryka śpiewa przeciwko AIDS na Biennale Sztuki w Wenecji w 2007; 'Domy srebrne jak namioty' w Zachęcie [Sztuka Romów: kuratorka Monika Weychert-Waluszko]

14. Omówienie publikacji : Mariusz Bryl Suwerenność dyscypliny polemiczna historia sztuki od 1970 r.; Książki z Serii antropologicznej: red. Joanna Tokarska Bakir: Arnold van Gennep OBRZĘDY PRZEJŚCIA, Mary Douglas CZYSTOŚĆ I ZMAZA. Sztuka metaforą teorii? Zuzanna Janin, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Artur Żmijewski i inni]

15. Zmiany paradygmatów na przykładzie ewolucji Biennale Sztuki w Wenecji i Biennale Architektury w Wenecji, Documenta, Manifesta, i m.in. festiwali ALTERNATIVA w Gdański. Podsumowanie zajęć.

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w Sztuce nowoczesnej, „Studia o Sztuce nowoczesnej”, t.3, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ZHSN WSzP UMK w Toruniu, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Kraków 2011
Bryl Mariusz , Suwerenność dyscypliny: polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008 [fragmenty].
Perspektywy współczesnej historii sztuki: antologia przekładów "Artium Quaestiones", red. nauk. Mariusz Bryl [et al.], Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 2009 [fragmenty].
Berger John: Sposoby widzenia [na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC], przeł. Mariusz Bryl, Warszawa : Fundacja Aletheia, 2008 [fragmenty].
Brogowski Leszek, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990
Brogowski Leszek, Sztuka i człowiek : sztuka jako praca nad sobą, Warszawa 1990
Debord Guy, Społeczeństwo spektaklu, przeł. Anka Ptaszkowska przy współpracy Leszka Brogowskiego; posłowie Anka Ptaszkowska, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria,1999 [fragmenty + film Społeczeństwo spektaklu 1973, reż. G. Debord ]
Czartoryska Urszula: Fotografia - mowa ludzka: perspektywy historyczne, pod red. Leszka Brogowskiego ; wybór fot. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - Ewa Gałązka, Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria, 2006 [fragmenty].
Joanna Tokarska Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Universitas, Kraków 2000, [fragmenty].
Sztuka w kręgu władzy- Materiały LVII sesji naukowej SHS poświęconej pamięci Prof. Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130 rocznicę urodzin, Warszawa 2009 [fragmenty].
Wielkie dzieła wielkie interpretacje, Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, red. M. Poprzęcka, Warszawa SHS 2007 [fragmenty].
Giżycki Marcin: Koniec i co dalej? : szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria 2001 [fragmenty].
Giżycki Marcin: Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria 2002 [fragmenty].
Kostołowski Andrzej, Sztuka i jej meta-: teksty z lat 1968-2003, wybrała Maria Anna Potocka, Kraków : Bunkier Sztuki, 2005. [fragmenty].
Kowalczyk Bożena, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002 [fragmenty].
Porębski Mieczysław: Pożegnanie z krytyką, Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. [fragmenty].
Porębski Mieczysław: Krytycy i sztuka, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004. [fragmenty].
Sontag Susan, Notatki o kampie, tłum. Wanda Wartenstein, „Literatura na świecie” 1979/9, s. 306-323.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Student posiada ogólna wiedzę o kulturze

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym 

K_K02

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form

K_K09
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U05

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8325