Katalog ECTS

Prawo autorskie

Pedagog: mgr Michał Mindykowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzymuje ocenę na podstawie napisanej pisemnej pracy zaliczeniowej i uzyskanej na tej podstawie ilości punktów %.
Kryterium oceniania jest następujące:
Ocena niedostateczna (2) –   /poniżej 55%/
Ocena niedostateczna plus (2,5) –   /55- 60%/
Ocena dostateczna (3) -       /61-69%/
Ocena dostateczna plus (3,5)-     /70-79%/
Ocena dobra (4 ) –     /80-85%/
Ocena dobry plus (4,5) – /86-90%/
Ocena bardzo dobra (5 )–    /91-95%/
Ocena bardzo dobry plus (5,5) – /96-100%/

opis przedmiotu

cel poznawczy;
opanowanie i zrozumienie przez studentów określonych faktów z zakresu prawa autorskiego oraz stworzenie podstaw do dalszego zdobywania wiedzy
cel kształcący;
kształcenie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy z zakresu prawa autorskiego
cel praktyczny;
stwarzanie warunków do samodzielności i osobistej kreatywności. Dbanie o własne prawa oraz nie naruszanie praw osób trzecich.

skrócony opis przedmiotu

Studenci w ramach prowadzonych wykładów uzyskują podstawową wiedzę w zakresie prawa autorskiego, a w szczególności w zakresie podmiotu i przedmiotu prawa autorskiego, ochrona wizerunku, plagiat czy dozwolony użytek.

sposób realizacji przedmiotu

Przekazywanie wiadomości w oparciu o metody oparte na obserwacji (pokaz/slajdy), metody oparte na słowie (wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką/broszurą).

zakres tematów

przedstawienie ustawy
- przedmiot i podmiot prawa autorskiego
- osobiste i majątkowe prawa autorskie
- prawa pokrewne
- okres trwania majątkowych praw autorskich
- dozwolony użytek prywatny
- dozwolony użytek publiczny
- plagiat
- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/
- ochrona wizerunku
- przepisy szczególne
- wyroki sądów /analiza przypadku/

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz.631)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz.1503);
Ustawa Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz.1117);
Literatura uzupełniająca: broszury UP RP pt.:
Andrzej Karpowicz „Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych”
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” wyd.5
„Wynalazki”; „Wzory przemysłowe”; „Znaki towarowe”
Polecane czasopisma branżowe: „Rzecznik Patentowy”; „Kwartalnik UPRP”
Polecane linki:
Polski Urząd Patentowy WWW.uprp.plOffice for the Harmonization In the Internal Market – OHIM: WWW.oami.europa.euWorld Intellectual Property Organization: www.oapi.wipo.net

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczony poprzedni semestr z wpisem do indeksu

założenia wstępne

zaliczony poprzedni semestr

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami własności intelektualnej.

K_K10
umiejętności
opiskod

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole.

K_U04
wiedza
opiskod

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka I animatora upowszechniającego kulturę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wagę zagadnień praw autorskich.

K_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 15 1 W 15h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8342