Katalog ECTS

Rysunek. Multimedialny

Pedagog: prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest frekwencja na zajęciach, aktywność oraz udział w wyznaczonych przeglądach, w tym przeglądzie semestralnym.

opis przedmiotu

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. Z propozycjami przychodzą sami studenci, których preferencje techniczne po dwóch latach studiów są już często wyraźnie określone: fotografia, animacja, tkanina, grafika... Nazwa "Rysunek" na drzwiach pracowni nie może wykluczać ich wyborów. Nie może przekreślać ulubionej metody, przeciwnie – ma ją wykorzystać i rozwinąć w stronę doskonałości. Poznawać, eksperymentować bez sztucznych granic! Rysunek – on przecież widoczny jest praktycznie wszędzie. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Ołówek, węgiel kredka albo mazak? – nie to jest istotne; płasko, w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. Zachęcam do poszerzania granic własnej wypowiedzi plastycznej, przekraczania akademickich przyzwyczajeń i eksperymentowania w celu rozwinięcia samoświadomości tego czym jest (może być) współczesny obraz.

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby.

skrócony opis przedmiotu

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. Z propozycjami przychodzą sami studenci, których preferencje techniczne po dwóch latach studiów są już często wyraźnie określone: fotografia, animacja, tkanina, grafika... Nazwa "Rysunek" na drzwiach pracowni nie może wykluczać ich wyborów. Nie może przekreślać ulubionej metody, przeciwnie – ma ją wykorzystać i rozwinąć w stronę doskonałości. Poznawać, eksperymentować bez sztucznych granic! Rysunek – on przecież widoczny jest praktycznie wszędzie. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Ołówek, węgiel kredka albo mazak? – nie to jest istotne; płasko, w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. Zachęcam do poszerzania granic własnej wypowiedzi plastycznej, przekraczania akademickich przyzwyczajeń i eksperymentowania w celu rozwinięcia samoświadomości tego czym jest (może być) współczesny obraz.

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego konceptu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

Pracownia nie prowadzi formy kształcenia opartego na realizacji określonych tematów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Terisio Pignatti. ISBN: 83-213-4420-8

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie przewiduje

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Umiejętność swobodnego posługiwania się narzędziami rysunkowymi. Dobrze opanowane podstawy rysunku z natury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie

A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

A1_K02

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy

A1_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

A2_K05
umiejętności
opiskod

Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne

A1_U14

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych

A1_U15 A1_U16

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

A2_U16

Ma umiejętności wyrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni

A1_U21
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W10

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.10 d 30 10 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8359