Katalog ECTS

Seminarium pracy teoretycznej

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej;
umiejętności – przygotowanie do konsultacji, zastosowanie wiedzy, rozumienie podjętej problematyki w kontekście indywidualnych lektur i współczesnej sztuki;
kompetencji społecznych – konstruktywne, samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o samodzielną koncepcję i indywidualny wybór lektur
 

Zaliczenie - ocena/elementy

1. po sem. zimowym  - wybór tematu oraz opracowanie planu pracy dyplomowej;

2. sem. letni – przygotowanie pracy pisemnej ;

3. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w każdym sem.)

4. ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

 

 

opis przedmiotu


- Cel poznawczy: Wnikliwe poznanie wybranego zagadnienia teoretycznego;- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej;

- Cel praktyczny: Budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej; Ćwiczenie podstaw warsztatu; Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy badawczej, i interpretacji źródeł.

 

skrócony opis przedmiotu


Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej (komentarz uzupełniający dyplom praktyczny ) z uwzględnieniem indywidualnego tematu pracy poszczególnych studentów. Cykl zajęć dotyczy głównie sztuki pisania i budowania narracji dłuższego tekstu pisanego, powiązania jej z podstawami warsztatu pisarskiego, a także wiąże się on z pracą nad doborem i krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych pod kątem tematu pracy dyplomowej

sposób realizacji przedmiotu

konwersatorium, dyskusja problemowa i konsultacje indywidualne

zakres tematów

 

1.Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań i oczekiwań).
2. Lektury wstępne.
3. Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.
4. Analiza wyboru tematów prac dyplomowych ( np. Ciało jako przedmiot sztuki. Sztuka w społeczeństwie. Sztuka krytyczna. Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; Literackie narracje o sztuce. Granice w sztuce).
5. Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.
6. Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.
7. Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.
8. Analiza i interpretacja wybranych lektur.
9. Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                                
10. Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.
11. Prezentacje indywidualne studentów.                                
12. Analiza i interpretacja wybranych współczesnych dzieł sztuki.                                                                                
13-15. Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;                                                                    

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

dotyczy roku dyplomowego mgr

założenia wstępne

wiedza z historii sztuki na poziomie rozszerzonym

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.10 o 15 8 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8369