Katalog ECTS

Seminarium pracy artystycznej

Pedagog: prof. Teresa Miszkin
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
Przedmiotem oceny na każdym etapie realizacji projektów jest zauważalna zmiana w postrzeganiu, penetracji, rejestracji otaczającego nas świata, pogłębianiu wiedzy związanej z budową obrazu malarskiego, jak i świadomości w wyborze środków ekspresji i ich konsekwentnego zastosowania podczas procesu twórczego, więc, i coraz mniejszy rozdźwięk między efektem końcowym a założeniami teoretyczno-artystycznymi.

opis przedmiotu

Po dwóch latach kształcenia podstawowego, student II Pracowni Malarstwa staje przed nowymi zadaniami, wyzwaniami, które mają pogłębić wiedzę niezbędną do coraz bardziej świadomego organizowania własnego dzieła. Zajęcia w pracowni mają również za zadanie prowokować do indywidualnych poszukiwań artystycznych, do rozwijania wewnętrznej potrzeby komunikowania swoich odczuć, myśli jak i umiejętności przeprowadzania ANALIZY WŁASNEGO DZIEŁA I JEGO OCENY. Zwiększy się jego odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień reprezentujących jego twórczość, jak i działalność artystyczną innych twórców. W czasie trzech lat pracy w tej pracowni student będzie przygotowany do pokonywania przeszkód w samodzielnej podróży przez świat koloru i światła, będzie czujny w świecie faktów, zdobędzie narzędzia przygotowujące go do walki o własne miejsce w przestrzeniach sztuki, będzie umiał podjąć ryzyko związane z wyborem środków artystycznych, z wyborem drogi artystycznej i będzie potrafił odkrywać na własny użytek właściwych zabezpieczeń zmniejszających to ryzyko, będzie jednak pamiętał, że nie staje sam wobec świata, bo zawsze towarzyszyć mu będzie artystyczna tradycja.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot Malarstwo – to poruszanie się w świecie koloru światła i cienia, to wykorzystywanie środków artykulacji przynależnych malarstwu w trakcie realizowania projektów indywidualnych.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rudolf Arnheim - Sztuka i percepcja widzenia, Jacgues Derrida - Prawda w malarstwie /Słowo, obraz, terytoria/, Victor i. Stoichita - Krótka historia cienia / Universitas/, Tadeusz Swoboda - Historia oka, Gustav Rene Hocke - Świat jako labirynt, Giorgio de Chirico - Teksty o Sztuce, Władysław Strzemiński - Teoria widzenia i inne teksty, opracowania, eseje związane z problemami jakie studenci podejmują w swoich koncepcjach, jakie uruchamiają w indywidualnych programach.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru.

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01

 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

MJ_K09
umiejętności
opiskod

 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11

MJ_U02

 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15

MJ_U03

Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych A2_U15

MJ_U08

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16

MJ_U10

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U13
wiedza
opiskod

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

MJ_W02

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

MJ_W06

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.10 o 15 12 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8372