Katalog ECTS

Seminarium pracy artystycznej

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: dr Iwona Zając

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac.

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

Utrwalając nabyte wcześniej umiejętności, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych, do przekraczania granicy strachu przed nieznanym. Prowokują do podjęcia ryzyka indywidualnych poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarstwa. Realizując indywidualne projekty studenci rozwijają swoją kreatywność i samodzielność. Stają przed koniecznością obrony werbalnej swoich prac. Poszerzając swą artystyczną świadomość, poszerzają jednocześnie pole postrzegania malarstwa jako autonomicznej dziedziny wypowiedzi. Malarstwo przestaje być przez nich odbierany jako zbiór umiejętności czy zręczności. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że dopiero mądre wykorzystanie tych umiejętności jest prawdziwie rozwijające.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. Tradycją w funkcjonowaniu pracowni są tzw. publiczne korekty, podczas których wybrani studenci dostają szansę zaprezentowania swoich prac zaproszonym gościom (innym wykładowcom, krytykom, kuratorom, studentom z innych pracowni) oraz wysłuchania ich opinii. Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację.

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986; Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie1974 oraz bibliografia wymagana na zajęciach z zakresu historii sztuki. Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru studiów w Pracowni Podstaw Malarstwa i Rysunku oraz zapisanie się do pracowni zgodnie z zasadami ustalonymi na Wydziale. 

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa. Wiedza z zakresu rysunku i malarstwa wyniesiona z pracowni podstaw dla I i II roku.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

MJ_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
MJ_K09 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

umiejętności
opiskod

MJ_U02 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
MJ_U03 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16
MJ_U08 Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych A2_U15
MJ_U10 Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
MJ_U13 Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

wiedza
opiskod

MJ_W02 Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
MJ_W06 Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10
MJ_W09 Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.10 o 15 12 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8375