Katalog ECTS

Rysunek i Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Zbigniew Gorlak
Asystent/ci: mgr Michał Wirtel

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Do uzyskania pozytywnej oceny wymagana jest obecność na zajęciach, zaangażowanie w pracę, postępy dokonane w danym okresie oraz uczestnictwo w przeglądach. Ocenę wystawia się na przeglądzie kończącym semestr na podstawie zaprezentowanych prac rysunkowych i malarskich wykonanych w ciągu semestru.

opis przedmiotu

Zajęcia w pracowni odbywają się w formie ćwiczeń mających na celu wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rysunku i malarstwa takich jak:

- poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego,

- wypracowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych,

- umiejętność wykorzystywania wyobraźni oraz intuicji twórczej,

- konstruktywna autokrytyka, otwartość na popełniane błędy,

- konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach.

Wszystkie zadania polegają na pracy z modelem lub martwą naturą ustawioną w pracowni dlatego tak ważna jest obecność studenta w pracowni. Każdy student traktowany jest indywidualnie. Najważniejszy jest sam proces pracy, podejmowanie ryzyka oraz przekraczanie granic własnych umiejętności.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie umiejętności warsztatowych oraz posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, swobodnego posługiwania się techniki rysunku i malarstwa oraz rozwijaniem umiejętności obserwacji.

sposób realizacji przedmiotu

Dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia, realizacja projektów.

zakres tematów

Zadania oparte na studium malarskim i rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Anatomia dla artystów" - Sarah Simblet, wydawnictwo Arkady.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plener malarski po 1 roku

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię.

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów.

K_K03

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K_K05
umiejętności
opiskod

potrafi podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w technice rysunku i malarstwa

K_U01

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K_U12

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną.

K_U13

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.

K_U02
wiedza
opiskod

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku i malarstwa

K_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 o 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8383