Katalog ECTS

Pracownia Projektowania dla Kultury

Pedagog: prof. dr hab. Janusz Górski
Asystent/ci: mgr Patryk Hardziej

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział w zajęciach i przedstawienie do zaliczenia wszystkich zadań. Oceniana jest zgodność projektów z założeniami, czytelność, odpowiednie i świadome wykorzystanie środków warsztatowych, oryginalność i celność pomysłu, wartość artystyczna Oceny zadań podawane są w dniu zaliczenia, co pozwala studentom na poprawę prac. Przy ustalaniu końcowej oceny pod uwagę brana jest także terminowość wykonywania zadań, zaangażowanie podczas zajęć oraz uzyskane w obowiązkowych konkursach nagrody i wyróżnienia.

opis przedmiotu

Zajęcia pozwalają studentom zdobyć podstawy umiejętności zawodowych w zakresie osługiwania się współczesnym (cyfrowym) warsztatem pracy. Pozwalają studentom nabyć podstawy umiejętności zawodowychw zakresie projektowania dla instytucji kultury (projektowania druków akcydensowych, wydawnictw zwartych, identyfikacji wizualnej, form przestrzennych, budowania informacji i nawigacji internetowej). Po każdym semestrze organizowana jest multimedialna prezentacja prac studentów.

skrócony opis przedmiotu

projektowanie dla instytucji kultury

sposób realizacji przedmiotu

Program wypełniają przede wszystkim zadania praktyczne, uzupełniane wykładami i prezentacjami. Zadania realizowane są w domu, studenci są jednak zobowiązani do cotygodniowych konsultacji i korekt podczas zajęć. Większość zadań realizowana jest na zlecenie i we współpracy z instytucjami kultury.

zakres tematów

Zadania pozwalają opanować znajomość historii form wydawniczych, porządkowanie i hierarchizację treści w komunikacie, dostosowanie języka graficznego do funkcji wydawnictwa, nadawanie projektom oryginalnej formy graficznej, pracę z ilustracjami, łamanie i przygotowanie publikacji do druku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

• Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, czysty warsztat, Gdańsk 2009

• Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, czysty warsztat, Gdańsk 2008

• „2+3d”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Umiejętność projektowania graficznego, dobra znajomość zasad typografii, opanowanie warsztatu w środowisku elektronicznych aplikacji graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

• w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

k2 k03
umiejętności
opiskod

• posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

• ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

• potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne swój autorski pomysł, projekt

k2 u03, k2 u07, k2 u17
wiedza
opiskod

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku

k2 w08, k2 w11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8388