Katalog ECTS

Psychofizjologia widzenia

Pedagog: dr Anna Burkiewicz

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kolokwium pisemne

opis przedmiotu

-Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących psychofizjologii percepcji człowieka w procesie spostrzegania.
-Umiejętność rozpoznawania podstawowych zjawisk wizualnych takich jak złudzenia, zniekształcenia percepcji i ich zastosowanie w sztuce i reklamie.
-Umiejętność współpracy w grupie oraz efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i psychologii człowieka w procesie spostrzegania, specyfiki mediów w aspekcie używanych kodów symbolicznych i psychologii odbiorcy.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, praca w grupie

zakres tematów

1. Wrażliwość zmysłowa, budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego, miejsce i sposób powstawania wrażeń zmysłowych.
2. Neuroanatomia widzenia.
3. Organizacja procesów spostrzegania, klasyczne i współczesne teorie spostrzegania: asocjacjonizm i strukturalizm.
4. Konstruowanie przekazu wizualnego w świetle badań nad procesami uczenia się i pamięci.
5. Procesy motywacyjno-emocjonalne w przekazie wizualnym.
6. Widzenie barw, oddziaływanie barw na człowieka.
7. Złudzenia wizualne: iluzje kształtu i wielkości, złudzenia przestrzeni i wskaźniki głębi, złudzenia barwne oraz iluzje ruchu.
8. Złudzenia wieloznaczne.
9. Przykłady wykorzystania złudzeń w sztuce oraz w środkach masowego przekazu.
10. Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej.
11. Typologia bodźców artystycznych i relacji wizualnych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Arnheim R.,  Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982
Mączyńska-Frydryszek,A., Jaskólska-Klaus, M., Maruszewski, T., Psychofizjologia widzenia.
Wyd.ASP, Poznań 2002.
Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka, PWN,Warszawa 1998.
Berger J., Sposoby widzenia, Rebis, Poznań 1997
Deręgowski J., Oko i obraz, PWN, Warszawa 1990
Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003
Droscher V.B., Świat zmysłów., WP, Warszawa 1971
Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981
Hochberg J.E., Percepcja, PWN, Warszawa 1970
Konarski S., Światło i barwa, PWN, Warszawa 1982
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP Gdańsk 2000

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K08
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

K_UO4

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_UO6
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_WO6

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_WO7


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.6 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8395