Katalog ECTS

Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Adam Kamiński
Asystent/ci: mgr Piotr Paluch

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczna obecność na zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań praktycznych. Warunkiem zaliczenia VI semestru jest przygotowanie pracy licencjackiej na określony przez prowadzącego temat.
Po uzyskaniu przez studenta zaliczenia prowadzący dokonuje oceny wykonanych przez niego zadań. Ocenę pozytywną uzyskują ci studenci, których realizacje cechuje kreatywne podejście do szukania możliwości projektowych, świadomy dobór środków i kompozycja treści uwzględniająca elementy takie jak czytelność, skala, hierarchizacja informacji oraz dobór kroju pisma i kolorystyki. Ważnym kryterium oceny jest umiejętność przedstawienia argumentów przemawiających za wybranym rozwiązaniem projektowym podczas prezentacji projektu oraz obecność studenta na zajęciach.
Merytoryczna wartość konsultacji oraz ich ilość efektywnie wpływają na pogłębienie procesu projektowego, a tym samym na podwyższenie jakości rezultatów pracy.
Ocenę negatywną otrzymują studenci, których realizacje nie spełniają wyżej opisanych wymogów formalnych i którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.

Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

opis przedmiotu

Celem kształcenia w Pracowni Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie:
- projektowania informacji wizualnej,
- komunikacji przy użyciu syntetycznych form graficznych (piktogramy, ideogramy, elementy kierunkowe),
- określania właściwych proporcji kompozycyjnych dla małych i dużych zbiorów informacji.

Efektem pracy wspieranej autorską metodą dydaktyczną są projekty z zakresu: informacji wizualnej, systemów znaków, schematów, graficznych wizualizacji terenu oraz informacji kierunkowych dla przestrzeni publicznej.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności, dzięki którym informację teoretyczną będzie potrafił przedstawić w formie informacji wizualnej, komunikując się z odbiorcą obrazem.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w jednej grupie liczącej od 8 do 10 osób. Konsultacje prac studentów są każdorazowo poprzedzone prezentacją przykładów i inspiracji oraz wskazaniem wartościowych rozwiązań korelujących z aktualnie omawianymi zagadnieniami. Kilkukrotnie w semestrze wygłaszany jest wykład monograficzny, w trakcie którego prowadzący lub asystent dokonuje analizy problemu projektowego z przedstawieniem wniosków końcowych.
Niezmiernie istotnym aspektem prowadzonych zajęć jest wymiana opinii pomiędzy uczestnikami. Dyskusja na podstawie przedstawionych koncepcji i prac na poszczególnych etapach realizacji jest dla studentów niezwykle inspirująca. Co więcej, pogłębia ona ich umiejętności interpersonalne, a konstruktywna krytyka stanowi element kształtujący kulturę komunikacji werbalnej.

III rok, I st. lic. (semestr zimowy i letni)
wprowadzenie / wykład monograficzny – 30 min
ćwiczenia       /  konsultacje indywidualne i grupowe – 150 min

zakres tematów

W trakcie semestru V realizowane są dwa lub trzy zadania projektowe, w zależności od ilości i stopnia trudności określonych problemów projektowych. Tematy realizacji studenckich dobierane są tak, aby umożliwić w pełni autorską wypowiedź projektową, a tym samym każdemu z uczestników procesu dydaktycznego zapewnić sposobność do indywidualnego rozwoju.
Semestr VI w całości poświęcony jest na realizację pracy licencjackiej, której temat jest na tyle obszerny, by student miał szansę wykazać swoje szerokie kompetencje w zakresie projektowania informacji wizualnej.
Cała grupa otrzymuje ten sam temat licencjacki, lecz każdy student dopasowuje go do własnych potrzeb wynikających z precyzyjnie określonych założeń projektowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Sztuka i percepcja wzrokowa, Rudolf Arnheim
Komunikacja wizualna, pod redakcją Piotra Francuza
Geometry of Design, Kimberly Elam
Grid Systems, Kimberly Elam

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Wizyty studyjne pozwalające na analizę konkretnych realizacji projektowych w rzeczywistych warunkach (w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, obiektach komercyjnych).
Wizyty studyjne w firmach zajmujących się projektowaniem i produkcją z wykorzystaniem elementów informacji wizualnej.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia z grupy specjalizacje do wyboru. Zaliczenie podstaw projektowania graficznego.

założenia wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca projektowania graficznego, zaawansowane umiejętności obsługi aplikacji do edycji obrazu rastrowego i wektorowego, podstawy fotografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Studentka/student realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

 

K_K02

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

 

K_K03

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

 

K_K07

posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

 

K_K08
umiejętności
opiskod

Studentka/student jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

 

K_U06

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K_U07

opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U09

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K_U12

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

 

K_U15
wiedza
opiskod

Studentka/student rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

 

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego

 

K_W08

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

K_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8396