Katalog ECTS

Pracownia Ilustracji

Pedagog: prof. dr hab. Jadwiga Okrassa

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Poprzez kolejne korekty i selekcję prac studenci zaliczają (w określonych terminach) 4 - 6 ćwiczeń w semestrze. Ocena końcowa na podstawie stałej obecności na zajęciach, realizacji projektów i ustnej prezentacji wykonanej pracy.

 

opis przedmiotu

Studenci w pracowni specjalizacji artystycznej ilustracja poznają i rozwijają własne kreacje plastyczne i uczą się ich selekcji. Kształtują naturalne zdolności budowy kompozycji artystycznej. Główny punkt programu: „ilustrowanie obrazami” jest realizowany w ćwiczeniach zamieniających pisane treści na język ilustracji.

Analiza i realizacja zadań ukierunkowana jest na uświadamianie i stopniowe przyswajanie możliwości twórczej obserwacji, budowy oraz stosowania określonego opowiadania graficznego

 

skrócony opis przedmiotu

Poprzez kolejne korekty i selekcję prac studenci zaliczają (w określonych terminach) 4 - 6 ćwiczeń w semestrze.

 

sposób realizacji przedmiotu

 

Ćwiczenia, sprawdziany, prezentacje i wykłady. Indywidualne relacje między prowadzącymi i studentami, zależne od ich specyficznych predyspozycji.

 

zakres tematów

Pretekstem tematycznym zajęć są aktualności kulturalne i publikacje wydawnicze. Istotna jest atrakcyjność tematów ćwiczeń. Etapem końcowym ćwiczeń są zawsze otwarte formy graficzne, precyzyjne szkice, propozycje ilustracji literackich i prasowych. Treścią stawianych zadań jest poznawanie zasad projektowania, umiejętność selekcji, dobór środków, czytelność komunikatu i kierowanie reakcji odbiorcy.

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Każda publikacja z zakresu designu graficznego i nie tylko. Istotnym elementem nauki jest krytyczna postawa studiującego do prezentowanych wzorów.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony II i kolejny rok studiów stacjonarnych ASP Gdańsk

 

założenia wstępne

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.6 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8405