Katalog ECTS

Analiza dzieła sztuki

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzyma ocenę w oparciu o dokonaną przez niego analizę dzieła sztuki zaprezentowanego w formie slajdu. Będzie musiał odpowiedzieć na następujące pytania:

Jaki jest kontekst historyczny dzieła?

Dlaczego artysta zrealizował taki temat?

Co jest celem przedstawienia?

Opis budowy kompozycji z włączeniem opisu kolorystyki (co stanowi punkt centralny; czy formy zostały zakomponowane głęboko w przestrzeni, czy też płasko; jakiego rodzaju obiekty znajdują się na dalszym planie, a jakie na bliższym, czy kompozycja jest otwarta, czy też zamknięta, które elementy obrazu przyciągają Twoją uwagę; czy artysta zastosował kolory ciepłe, takie jak czerwienie, żółcienie i oranże; czy artysta zastosował kolory zimne, takie jak fiolety, zielenie i barwy niebieskie; czy dominuje jakiś kolor w całej tonacji; w jaki sposób kolory ze sobą harmonizują, a w jaki tworzą kontrasty, etc.)

Jaki panuje nastrój w analizowanym dziele sztuki?

Czy dostrzegalne są jakieś szczególne atrybuty charakterystyczne dla indywidualnego stylu artysty w tym konkretnym dziele sztuki?

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym egzaminie. Punktacja: 45-50 bdb;44 db plus; 40-43 db; 35-39 dst plus; 30-34 dst; 0-29 ndst 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student po ukończonych zajęciach powinien:

Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.

Opisywać dzieła sztuki w szerszym kontekście.

Rozumieć jak funkcjonuje sztuka w warunkach społeczno-historycznych oraz dostrzegać wpływ różnych ideologii i fundamentalnych przekonań na twórczość artystyczną

Znać terminologię używaną historii sztuki

Znać wybrane koncepcje artystyczne w sztuce nowożytnej

Umieć w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Student po ukończonym kursie powinien :

Mieć świadomość wpływu, jaki dzieła sztuki z różnych epok wywarły na ludzką wrażliwość

Wyrażać i budować jasne argumenty pozwalające na skuteczną prezentację

Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w różnych okresach z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi.

Komentować poszczególne rozwiązania i wskazywać na istotne części składowe omawianego projektu.

Formułować pytania, których celem ma być uzyskanie odpowiedzi wyjaśniających przyczyny stosowania takich a nie innych rozwiązań.

Dostrzegać detale stanowiące istotne części składowe

Opisywać i interpretować dzieła sztuki w szerszym kontekście.

Formułować własne poglądy względem smaku artystycznego.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)

Student po ukończonym kursie powinien :

Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności.

Być przygotowanym do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, być zdolnym do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.  

skrócony opis przedmiotu

Proponowany rodzaj analizy dzieła sztuki oparty jest na metodzie trójstopniowej polegającej na opisie, analizie formalnej i interpretacji. Studenci otrzymują od prowadzącego zestaw pytań pomocniczych, które mają im posłużyć do przeprowadzenia analizy konkretnych dzieł sztuki. Zajęcia mają służyć zarówno poznaniu, jak i krytyce tak aby student potrafił nie tylko ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu, ale również uargumentować swoją opinię na temat analizowanego dzieła. Tematy związane są z poszczególnymi dziełami sztuki. Celem prowadzącego jest zaproponowanie studentom analizy wybitnych dzieł począwszy od czasów współczesnych po epokę Nowożytną. Odwrócenie chronologii może pozwolić na lepsze zrozumienie pewnych

sposób realizacji przedmiotu

Wykład składający się z następujących elementów:

-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych

-prezentacja multimedialna

-podsumowanie

-ewentualna dyskusja

W ramach zajęć organizowane są również wyjścia do galerii i muzeów, w których studenci mają możliwość dokonania analizy na oryginalnych dziełach sztuki. Prowadzący przygotowuje dla studentów zadania pomocnicze.

zakres tematów

1. Diego Rivera: Sen o niedzielnym popołudniu w parku Alameda, 1948; Marc Chagall: Białe Ukrzyżowanie, 1938

2. Ernst Ludwig Kirchner: Potsdamer Platz, 1914; Otto Dix: Metropolis (tryptyk), 1928

3. James Ensor: Wjazd Chrystusa do Brukseli, 1888; Georges Seurat: Niedzielne popołudnie na wyspie la Grande Jatte, 1884/86

4. Arnold Böcklin: Wyspa Umarłych, 1880; Gustave Caillebotte: Ulica paryska w deszczowy dzień, 1877: Auguste Renoir: Au moulin de la galette, 1876

5. Edgar Degas: Próba na scenie, 1873; Adolph Menzel: Koncert Fletowy Fryderyka Wielkiego w Sanssouci, 1850/1852

6. Carl Spitzweg: Biedny Poeta, 1839; Eugene Delacroix: kobiety algierskie w swoich pokojach, 1834

7. Francisco de Goya: Rodzina Karola IV, 1800; Francisco Goya: Księżna Alby, 1797

8. Jacques-Louis David: Śmierć Marata, 1793; Sir Joshua Reynolds: George Clive ze swoją rodziną i indyjską służącą, ok. 1765,

9. Giandomenico Tiepolo: Menuet, ok. 1754; William Hogarth: Modne małżeństwo, scena 4, toaleta, ok. 1743

10, Thomas Gainsborough: Pan i Pani Andrews, 1749; Antoine Watteau: Fetes Galantes, ok. 1717

11. Jean Francois de Troy: Czytanie moliera, ok. 1728; Jean Simeon Chardin: Praczka, 1733

12. Antoine Watteau: Szyld dla marszanda Gersainta, 1720-21; Charles le Brun: Kanclerz Seguier, po 1660

13. Diego Velazquez: Las meninias, 1656; Jan Steen: Mieszczanin z Delft, 1655

14. Diego velazquez: Wenus z lustrem, ok. 1646; Rembrandt: straż nocna, 1642

15. Rembrandt: Uczta Baltazara, ok. 1635; Rembrandt: Lekcja Anatomii Doktora Tulpa, 1632

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:

Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012

D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013

Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005

Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002)

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Bibliografia dodatkowa:

Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004.

Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008

Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976

Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009.

Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011

Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

Polecane materiały dostępne w Internecie:

http://www.chart.ac.uk/vlib/

http://www.metmuseum.org/toah/

http://www.artcyclopedia.com/museums.html

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony poprzedni semestr

założenia wstępne


Gruntowna wiedza z historii i historii sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K_K06

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K_K05
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K_U15

wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U16
wiedza
opiskod

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

K_W04

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.6 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8415