Katalog ECTS

Historia grafiki

Pedagog: dr Zofia Krasnopolska- Wesner

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy – konsultacje, kolokwium
  • umiejętności - konsultacje, odpowiedzi na kolokwium ( pytania otwarte, terminologia ), lektura indywidualna ( komentarz krytyczny) i wartościowanie dzieła sztuki graficznej
  • kompetencji społecznych – systematyczna praca indywidualna, samoocena i ocena postępów.

1. zaliczenie z oceną - po zaliczeniu kolokwium pisemnego.

2. kolokwium składa się z zestawu pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych, odwołujących się do rozumienia treści wykładu oraz przygotowanego samodzielnie indywidualnego zadania na podstawie indywidualnego zestawu lektur - patrz poniżej zestaw literatury. 3. Punktacja pytań na kolokwium: pytania zamknięte - 10 pkt., pytania otwarte - każde 10 pkt. - suma - 30 pkt/ min. na zaliczenie 16 pkt.

opis przedmiotu

1. Cel ogólny: studenci mają poznać i rozpoznawać różne historyczne zjawiska w rozwoju grafiki oraz potrafić spojrzeć na nie krytycznie – w odniesieniu do własnej praktyki twórczej;                              

2. Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy poszukiwawczo-analitycznej i interpretacyjne;                                      

3. Akcentowanie związków historii grafiki z problemami rozwoju współczesnej grafiki.                                    

skrócony opis przedmiotu

przedmiotem wykładów jest krytyczna prezentacja wybranych propozycji z historii grafiki europejskiej i polskiej (np. grafiki gdańskiej), najważniejszych szkół i ośrodków (m.in. Mantegni, Rafaela, Rubensa), wybitnych artystów-grafików dawnych (Dürera, Cranacha, van Leydena, Rembrandta, Callota, Piranesiego, Hogartha i Goi) oraz bliższych nowoczesności ( np. Maneta, Muncha, Renoira); w toku rozwoju zajęć zostaną proporcjonalnie omówione najważniejsze techniki graficzne (np. drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta i in.); całość zostanie zaprezentowana w kontekście zmian historycznych i kulturowo-ideowych;

sposób realizacji przedmiotu

Zaliczenie z oceną

zakres tematów

1.Początki grafiki europejskiej. 2. Dürer - wczesna twórczość graficzna.

3. Północ – Południe. Dojrzała twórczość Dürera.

4.Późna twórczość Dürera – vita activa i vita contemplativa.                    

5. Grafika niemiecka XVI w. Od Cranacha St. do Behama.                      

6. Grafika włoska – wpływy Rafaela Santi.

7. Grafika włoska XVI/XVII w. W kręgu wpływów Tycjana i Accademia degli Incamminati.

8. Niderlandy XVI-XVII w. Lucas van Leyden i inni graficy niderlandcy.

9. Szkoła Rubensa, Van Dyck, Jordaens.

10. Rozwój technik graficznych - drzeworyt, miedzioryt, akwaforta.

11. Kolokwium podsumowujące – sprawdzian pracy własnej studentów w semestrze zimowym.

12. Francuska akwaforta – Callot.

13. Mistrzostwo Rembrandta i jego naśladowców.

14 i 15. Hiob w pracowni graficznej – twórczość dojrzałego okresu Rembrandta.

16. Grafika gdańska – od początków do Chodowieckiego.

17. Drzeworyt japoński i chiaroscuro.

18. Akwaforta i mezzotinta XVII w. – Italia, Francja.

19. Grafika włoska XVIII w. i Piranesi.

20. Angielska grafika XVIII w. – Hogarth, Blake.

21. Goya – grafik.                        

22. Nowoczesna grafika Goi – od Kaprysów do Szaleństw ( Los Disparates).

23. Litografia w XIX w. - H. Daumier, Doré.

24. Człowiek w grafice nowoczesnej – posumowanie                            

25-26. Grafika autorska w XIX w. – Manet, Degas, Gauguin.                  

27. Litografia barwna – Toulouse-Lautrec. Kolor w grafice.                

28. Grafika w sztuce XX w. – Munch, Morandi.

29. Znaczenie twórczości graficznej Picassa i Miró.

30. Posumowanie. Kolokwium zamykające i ocena zajęć.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Podstawowa: Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2004; Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975; Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000; Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997 (bez słownika terminologicznego, ponieważ zawiera nieścisłości); Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000

Uzupełniająca: J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999;A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008; Tejże, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008; B.Fabiani, Moje gawędy. Osztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi wiek XV-XVI, Warszawa 2012;

S. Greenblatt, Zwrot: jak się zaczął renesans, Warszawa 2012;

J. Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008;

Jolanta Talbierska, Grafika gdańska 2. poł. XVI do końca XVIII w. Artyści, odbiorcy, tematy, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska 2. poł. XV do k. XVIII w. Wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2 maja-31 sierpnia 1997, t. 1. Eseje, Warszawa 1997, s. 183-203

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

nie dotyczy

założenia wstępne

1.Podstawy wiedzy o historii obrazu/rysunku; 2. Podstawy sztuki czytania obrazu graficznego; 3.Elementarna znajomość historii sztuki Europy – na podstawie M. Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII WIEKU, Warszawa 2000.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonali kompetencje i umiejętności

Odpowiedzialnie przygotowuje swoje projekty twórcze

K_K01 K_K03
umiejętności
opiskod

Posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U03 K_U02,
wiedza
opiskod

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

Posiada świadomość obszarów sztuk plastycznych i wiedzę w zakresie ich kontekstu historycznego i kulturowego

Posiada znajomość elementów dzieła plastycznego i wzorców budowy formalnej utworów  

K_W01 K_W15 K_W17


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 o 30 1 W 30h
W [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8479