Katalog ECTS

Historia Grafiki Artystycznej

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

egzamin na koniec zajęć przeprowadzany przez Dr Huberta Bilewicza, autora wcześniejszych wykładów

opis przedmiotu

Kontekstowe ujęcie wybranych osobowości oraz związków grafiki współczesnej z innymi dziedzinami kultury współczesnej. Piętnastogodzinne wykłado-konwersatoria bogato ilustrowane, będą okazją do prezentacji wielowątkowej ewolucji grafiki współczesnej- od praktyk kontynuujących tradycje grafiki do statusu grafiki w środowisku wirtualnym i w sztuce telematycznej. Wzmiankowane zostaną istotne wydarzenia artystyczne dedykowane grafice współczesnej, m.in. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie organizowane przez Muzeum Plakatu Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, a także inicjatywy kontekstowe, dla których grafika stanowi istotny fenomen. Przybliżone zostaną osobowości grafiki najnowszej, w tym wybitni twórcy eksponowani w ramach ekspozycji „Plakat - remediacje”. Zorganizowana w 2016 r. była opartą o wieloletnie badania kuratora Davida Crowley'a analizą zjawiska szybkiej transformacji konwencjonalnego plakatu w erze wszechobecnych ekranów cyfrowych i mediów społecznościowych. Wystawa ta dowiodła iż "Internet wcale nie zabija plakatu. Zmienia się tylko medium za sprawą technologii cyfrowej. Zmiana ta oznacza niekiedy, że plakat przybiera całkowicie nową formę, na przykład reklamy na interaktywnym billboardzie, przykuwającej uwagę przechodniów krzykliwością, a czasem również niepokojącą treścią" [Mariusz Knorowski]. Jak podkreśla kurator wystawy "Plakat - remediacje" 'Pierwszy, plakat niesiony przez czarnych robotników domagających się równego traktowania podczas strajku w Memphis w 1968 roku, stanowił potężny symbol podczas walki o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach jego przekaz został ożywiony za pomocą nowych plakatów protestujących przeciwko śmierci młodych czarnoskórych mężczyzn w amerykańskim areszcie. „I am a Man” oraz „Je suis Charlie” to przykłady tego, jak plakaty mogą promować sprawiedliwość i poszanowanie praw człowieka. Ale plakaty często oskarża się także o manipulację odbiorcą i zawładnięcie naszych ulic. Niektórzy aktywiści posuwają się nawet do wyciągania komercyjnych reklam z podświetlonych gablot i umieszczania w nich dzieł sztuki abstrakcyjnej lub przekazów antykonsumpcyjnych. [...] Plakat - remediacje [była] prawdziwie globalną ekspozycją obejmującą projekty z Europy, Bliskiego Wschodu, Chin, Korei oraz Ameryki Łacińskiej i Północnej.' Miejsce: Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie..

skrócony opis przedmiotu

Kontekstowe ujęcie wybranych osobowości oraz związków grafiki współczesnej z innymi dziedzinami kultury współczesnej. Piętnastogodzinne wykłado-konwersatoria bogato ilustrowane, będą okazją do prezentacji wielowątkowej ewolucji grafiki współczesnej- od praktyk kontynuujących tradycje grafiki do statusu grafiki w środowisku wirtualnym i w sztuce telematycznej. Wzmiankowane zostaną istotne wydarzenia artystyczne dedykowane grafice współczesnej, m.in. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie organizowane przez Muzeum Plakatu Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, a także inicjatywy kontekstowe.

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

Mistrzowie grafiki po 2 wojnie światowej: wybór.

Ważniejsze ośrodki oraz wydarzenia artystyczne kluczowe dla współczesnej grafiki w wymiarze międzynarodowym. 

Zbliżenia na wybrane uczelnie w perspektywie grafiki najnowszej.

Wokół związków grafiki i mediów. Opowieści o świecie współczesnym przekazywane za pomocą komunikatów wizualnych.

Analiza wystawy "Plakat - REMEDIACJE" [kurator David Crowley] w Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziale MNW - włączającej perspektywy zaangażowania artystów w problemy społeczne. 

Grafika a ilustracja książkowa. 
Prezentacja problemowej książki"Dzika grafika. Pięć dekad ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967-2017"

Przestrzeń społeczna wobec grafiki. Omówienie wystawy 'Prawa kobiet = Prawa człowieka'. Plakaty na temat nierównych praw obu płci, przemocy i dyskryminacji [Kuratorka wystawy: Elizabeth Resnick], Warszawa Wilanów 2017.
Omówienie Kolekcji i wystaw Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Krytycy sztuki zajmujący się grafiką współczesną.

Między "Wschodem" a "Zachodem" - grafika w dobie transkulturowego świata.

Kultura kłącza, kultura płynności zasilana grafiką.

Między grafiką a architekturą.

Mistrzowie ortodoksyjnej grafiki współczesnej

Osobowości laboratoryjnej grafiki współczesnej.

Czułość społeczna w praktykach billboardowych.

Związki grafiki i designu

Grafika wobec technologii cyfrowych.

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Prezentowane na zajęciach liczne katalogi przekrojowych wystaw problemowych polskich i zagranicznych, katalogi mistrzów grafiki współczesnej oraz m.in.

Irena Jakimowicz, Polska grafika współczesna, Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1961.
Wróblewska Danuta, Polska grafika współczesna : grafika warsztatowa, plakat, grafika książkowa, grafika prasowa, Warszawa : Interpress, 1988.
Grafika współczesna : między unikatem a elektroniczną kopią : referaty z sesji naukowej zorganizowanej w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków '97 / red. nauk. Tomasz Gryglewicz ; [tł.: Maciej Głogoczowski et al.] ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Międzynarodowe Triennale Grafiki (1997 ; Kraków). Sesja Naukowa. Kraków : Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, 1999
Współczesna grafika obca w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie : katalog. T. 1, A-E / oprac. Dorota Folga-Januszewska [tł. ang. Joanna Holzman]. Muzeum Narodowe (Warszawa).Warszawa : Muzeum Narodowe, 1987. 
book
Współczesna grafika obca w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie : katalog. T. 1, A-E / oprac. Dorota Folga-Januszewska; [tł. ang. Joanna Holzman], Muzeum Narodowe w Warszawie,1987.

Uwaga! Spychacze! : młoda polska ilustracja = Watch out! Bulldozers! : young Polish illustration / [katalog ułożyła i doprawiła Monika Hanulak ; zagaili: Zygmunt Januszewski, Jan Światłość-Kowalski (Dorota Folga-Januszewska) ; przetł. Piotr Szymor].
Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2009.
The illustrators : the British art of illustration 1800-1991,text by David Wootton ; compiled by Julia Cornelissen].
Wootton, London : Chris Beetles Ltd., cop. 1991.// 
Artyści polskiej książki : 50 lat konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek / pod red. Katarzyny Iwanickiej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 2009.
Plakat - remediacje | 25. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, tekst David Crowley, kurator wystawy głównej 25. Międznarodowego Biennale Plakatu w Warszawie pt.: Plakat - remediacje, profesorem Royal College of Art w Londynie. Warszawa 2016.// 
Dzika grafika. Pięć dekad ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967-2017, Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddział MNW 2017.

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

doświadczenie praktyczne w dziedzinie grafiki, umiejętności pisania o sztuce.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonali kompetencje i umiejętności.

 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, jest zdolny do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy, Świata
i inne

K_K01 K_K04 K_K13
umiejętności
opiskod

 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U02 K_U04
wiedza
opiskod


Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji.
 Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki w kulturze i sztuce. Rozumie ich historyczne uwarunkowania.
Posiada ogólną znajomość ikonografii sztuk wizualnych
Orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów w aspekcie historii jak też sytuacji obecnej

K_W02- K_W06- K_W08- K_W09-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.4 o 30 1 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8504