Katalog ECTS

Fotografia artystyczna

Pedagog: mgr Michał Szlaga

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywny udział w zajęciach, realizacja poszczególnych zadań i ich prezentacja w formie analogowej i cyfrowej.

 

 

opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami foto w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego przy pomocy medium fotografii. 

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują 3 zadania fotograficzne oraz przeprowadzają prezentacje na zadane tematy.

 

zakres tematów
  1. Polska fotografia współczesna

  2. Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum

  3. Fotografia przestrzeni

  4. Portret

  5. Kontynuowanie rozwoju umiejętności warsztatowych w postprodukcji cyfrowego obrazu fotograficznego. 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Adam Mazur "Kocham fotografię, Wybór tekstów 1999-2009"

Adam Mazur, "Decydujący moment, Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku"

Stefan Wojnecki, "Moja teoria fotografii" 2011

Urszula Czartoryska, "Przygody plastyczne fotografii", Warszawa 1965

John Berger, "O Patrzeniu", wyd. Aletheia 1999

  

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

 

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

A1_K03

posiada umiejętność krytycznej oceny

 

 

A2_K04
umiejętności
opiskod

umie świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych

 

A1_U16

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

 

A1_U19

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

 

 

 

 

A1_U21
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

 

A1_W10

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w danej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadomy rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

 

 

A1_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8560