Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy licencjackiej

Pedagog: dr Katarzyna Lewandowska

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej – wiązanie różnych dziedzin, analiza zagadnień teoretycznych w kontekście zjawisk społecznych;
  • umiejętności – wypowiedzi dłuższe w trakcie konsultacji, umiejętność wykorzystania wiedzy lekturowej przy konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
  • kompetencji społecznych – samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej (omawianie jej w trakcie konsultacji), krytyczna ocena osiągnięć.

 

 

Sem. VI – przygotowanie koncepcji i kompozycji pracy;

- praca pisemna (min. 25 tys. znaków, w oparciu bibliografię - min. 10 pozycji ciągłych);

- omówienie postępów pracy (pisemne części, rozdziały, podrozdziały), zakończenie prac pisemnych, korekta;

- ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Analiza i interpretacja wybranego tematu i opracowanie go w oparciu o indywidualnie dobraną literaturę przedmiotu

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej                                                                                                  

- Cel praktyczny: Sztuka budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej .Cykl zajęć dotyczy opanowaniem podstaw warsztatu pisania na poziomie licencjatu i wiąże się z krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych.

sposób realizacji przedmiotu

Seminarium, konwersatorium i krytyczna analiza lektur, dyskusje i konsultacje

zakres tematów

1. Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań ).

2-3. Rozmowa i dyskusja wokół lektury wstępnej.

4-5. Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.

6. Lista tematów prac dyplomowych.                    

7-12. Ciało jako przedmiot sztuki; Fotografia i fotograficzny zapis egzystencji; Społeczne nadzieje sztuki; Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania twórczości i tworzenia; Zmysły w sztuce/ jedzenie w sztuce.

13-16. Wokół portretu i tożsamości artysty.

17-20. Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; literackie narracje o sztuce; literacki dyskurs sztuki.

21-23. Metody i teorie w nauce o sztuce . Antropologiczne aspekty sztuki.

24 .Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.

25. Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.

26. Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.

27. Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                                

28. Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.

29. Prezentacje indywidualne studentów.                                

30. Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                           

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;           
Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;                                                                    

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, Słowo/Obraz Terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                      

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz Terytoria, 2000;                                                

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie poprzedniego semestru.

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

K_K02
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K_U15
wiedza
opiskod

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

K_W04 K_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.5 d 15 3 S 15h
S [Z]
Intermedia / Fotografia s.5 d 15 3 S 15h
S [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8593