Katalog ECTS

Podstawy filmu

Pedagog: dr Filip Ignatowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach i przeglądach; wykonanie wszystkich ćwiczeń, oraz przygotowanie pracy semestralnej; udział w przeglądzie semestralnym.


Oceniana jest prezentacja ćwiczeń i prac z całego semestru, pozwala to porównać indywidualny postęp i zaangażowanie studenta, jak i wartość formalno-artystyczną powstałych prac.


Kryteria oceny:

-wartość i siła artystycznego wyrazu wykonanych ćwiczeń i prac semestrlnych
-spójność formalna powstałej pracy oraz umiejętne posługiwanie się podstawowymi zabiegami reżyserskimi
-zaawansowanie techniczno-technologiczne powstałych realizacji (w zakresie montażu, postprodukcji i zdjęć)
-koherentny dobór środków wyrazu odnośnie do indywidualnie wybranego tematu pracy
-zaangażowanie podczas zajęć, ćwiczeń oraz grupowych prac warsztatowych
-indywidualny postęp studenta w obszarze związanym z przedmiotem

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, oparty na pracy praktycznej (indywidualnej jak i grupowej), dodatkowo analizować będziemy wybitne (z malarskiego punktu widzenia) wypowiedzi filmowe- wybrane "lektury filmowe", które studenci będą oglądać poza zajęciami. W trybie pracy w ramach Podstaw Filmu konieczne jest także aby student generował własne materiały wideo do obróbki na zajęciach w pracowni. Celem edukacji z Podstaw Filmu jest rozwój kluczowych zdolności do obserwacji świata jak i umiejętnej kreacji fikcji. Poznane przez studenta podstawowe zasady języka filmowego mogą służyć jako narzędzie do pracy nad projekcjami w przestrzeni publicznej lub tworzenie video na potrzeby wystawiennicze. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu malarskości.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video.

sposób realizacji przedmiotu

Forma realizacji przedmiotu to głównie praktyczne zajęcia montażowe w pracowni, korekty ćwiczeń, a także konsultacje projektów. Możliwe są też zajęcia warsztatowe, a także prezentacje i wykłady poświęcone konkretnym aspektom związanym z przedmiotem. Podstawą są ćwiczenia wykonywane na zajęciach, które mają nauczyć studentów korzystania z technologii video cyfrowego i jego obróbki. Jako zaliczenie student wykonuje pracę semestralną.

zakres tematów

Podstawowe zasady montażu i obsługi software'u montażowego.
Elementarne zasady struktury filmu i narracji obrazem video.
Bazowe jednostki filmu: ujęcie, plany i kadrowanie.
Główne gatunki filmu artystycznego: found-footage i video-art.
Istotne związki video i malarstwa.
Podstawy operatorki i obsługi kamery.
Podstawy filmu dokumentalnego.
Elementarne zasady opowiadania fabularnego.
Wstęp do pracy z aktorem i reżyserii.
Podstawy storyboard'ów.
Bazowe reguły produkcji filmowej i organizacji planu.
Wstęp do postprodukcji materiałów audio.
Podstawy postprodukcji obrazu: koloryzacja i compositing w zarysie.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
"Gramatyka Języka filmowego" - Daniel Arijon
"Film art – wprowadzenie – sztuka filmowa" - David Bordwell & Kristin Thompson
"Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych" - Bruce Block
"Technika montażu filmowego" - Karel Reisz, Gavin Millar, Thorold Dickinson
"W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego" - Walter Murch


Sugerowana literatura dodatkowa:
"Podróż autora" - Christopher Vogler
"Kompendium terminologii filmowej" - Wit Dąbal & Piotr Andrejew
"Jeśli to fiolet, ktoś umrze – teoria koloru w filmie" – Patti Bellantoni
„Storyboard – ruch w sztuce filmowej” - Mark Simon
"Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji" - Gustavo Mercado
"Język filmu" - Jerzy Płażewski
"Jak napisać scenariusz filmowy" - Robin U. Russin
"Doskonalenie dobrego scenariusza" – Linda Seger
"Czy będzie z tego dobry film?" - Lucy Scher
"100 Idei, które zmieniły film" – David Parkinson
"Traktat o obrazie" - Zbigniew Rybczyński
"Sposoby widzenia" - John Berger


Sugerowane "lektury" video-filmowe:
Wyjście przez sklep z pamiątkami – reż. Banksy, rok produkcji: 2010
Czeski Sen – reż. Vít Klusák, Filip Remunda, rok produkcji: 2004
Yes Meni Naprawiają Świat – reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, rok produkcji: 2009
Yes Meni idą na rewolucję – reż. Andy Bichlbaum, Laura Nix, rok produkcji: 2014
Performer – reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda, rok produkcji: 2015
Marina Abramović: artystka obecna – reż. Matthew Akers, rok produkcji: 2012
Basquiat - Taniec ze śmiercią – reż. Julian Schnabel, rok produkcji: 1996
Twój Vincent – reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, rok produkcji: 2017
Caravaggio – reż. Derek Jarman, rok produkcji: 1986
Ostatnia Rodzina – reż. Jan P. Matuszyński, rok produkcji: 2016
Beksińscy. Album wideofoniczny – reż. Marcin Borchardt, rok produkcji: 2017
Beuys. Sztuka to rewolucja – reż. Andres Veiel, rok produkcji: 2017
Victoria – reż. Sebastian Schipper, rok produkcji: 2015
Fish Tank – reż. Andrea Arnold, rok produkcji: 2009
Mommy – reż. Xavier Dolan, rok produkcji: 2014
Pillow book – reż. Peter Greemaway, rok produkcji: 1996
Motyl i skafander – reż. Julian Schnabel, rok produkcji: 2007
Tulpan – reż. Sergei Dvortsevoy, rok produkcji: 2008
Pomiędzy słowami – reż. Urszula Antoniak, rok produkcji: 2017
Maszyny – reż. Rahul Jain, rok produkcji: 2016
Safari – reż. Ulrich Seidl, rok produkcji: 2016
Whiplash – reż. Damien Chazelle, rok produkcji: 2014
Atak paniki – reż. Paweł Maślona, rok produkcji: 2017
Stolarz – reż. Wojciech Wiszniewski, rok produkcji: 1976
Pulp Fiction – reż. Quentin Tarantino, rok produkcji: 1994
Ukryte – reż. Michael Haneke, rok produkcji: 2005
Fuck for forest – reż. Michał Marczak, rok produkcji: 2012
Miasto Płynie – reż. Balbina Bruszewska, rok produkcji: 2009
Gwiazdy ogłoszeń drobnych – reż. Samira Elagoz, rok produkcji: 2016
Idę – reż. Józef Robakowski, rok produkcji: 1973
Test – reż. Józef Robakowski, rok produkcji: 1971
OBSESSION – reż. Maciej Toporowicz, rok produkcji: 1993
Jak działa jamniczek – reż. Julian Antonisz, rok produkcji: 1971

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VI semestru.

założenia wstępne

MJ_W01 - Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych.

MJ_W03 - Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego.

MJ_W05 - Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Absolwent całego cyklu zajęć powienien umieć wykorzystać podstawową wiedzę na temat języka filmu i umiejętności do własnej pracy twórczej (nawet tej nie związanej z formami video). Podstawy Filmu są związane nie tylko z szeroko rozumianą narracją, ale także rozowjem obserwacji. Zajęcia dają też studentowi bazowe kompetencje do bardziej empatycznego i komuniaktywnego dialogu z odbiorcami/widzami za pomocą swojej twórczości.

 

MJ_K03 - Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.

MJ_K11 - Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań.

MJ_K12 - Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia.

A1_K02 A2_K05
umiejętności
opiskod

Student po ukończeniu całego cyklu zajęć posiada bazowe umiejętności produkcji własnych materiałów video, a także ich montażu i postprodukcji (w zakresie elementarnym), które może wykorzystać do własnej pracy twórczej. Jest wyposażany w podstawy techniczno-technologoczine.

 

MJ_U01 - Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne.

MJ_U03 - Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych.

MJ_U08 - Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych.

MJ_U10 - Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych.

MJ_U17 - Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

A1_U14 A1_U15 A1_U16 A2_U15 A2_U16 A1_U24
wiedza
opiskod

Student po ukończeniu całego cyklu zajęć wyposażony jest w podstawową wiedzę dotyczącą języka filmu i innych form video (w zakresie samej narracji, produkcji i postprodukcji). Student otrzymuje także bazowe przygotowanie technologiczne do przyszłej pracy twórczej w cyfrowych technikach audiowizualnych.


MJ_W04 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania.
MJ_W08 - Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

A2_W09 A2_W1


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8601