Katalog ECTS

Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania

Pedagog: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do uzyskania oceny jest realizacja wszystkich wydanych zadań projektowych oraz zadań uzupełniających (zadania klauzurowe, referaty, opracowania lektur i prezentacje wybranych zagadnień) w wymaganych terminach i zgodnie z ich założeniami. Na ocenę końcową ma wpływ oryginalność i innowacyjność przedstawionych rozwiązań oraz staranność wykonania oddanych prac, a także bieżące przygotowanie studenta do zajęć i aktywny w nich udział. Ocenie podlega również umiejętność prezentacji własnych, oryginalnych poglądów i krytyczna ocena omawianych projektów.

Wymagania minimalne, ocena dostateczna, dostateczna+:

1. Umiejętność rzeczowej analizy tematyki zadań semestralnych mająca odzwierciedlenie w oddanym projekcie.

2. Kompletność elementów składowych projektu, określonych jako podstawowe założenia dla wydanego zadania.

3. Terminowa i poprawna realizacja wszystkich zadań w stopniu wskazującym na zrozumienie studiowanych zagadnień.

4. Przygotowanie studenta do zajęć i aktywne uczestnictwo w korektach.

 

Wymagania rozszerzone (poza wymaganiami minimalnymi), ocena dobra, dobra+:

1.Osiągnięcie ponadstandardowego parametru jakościowego prac: wnikliwość analizy problemów projektowych, staranność wykonania prac projektowych oraz plansz prezentacyjnych, dbałość o detale.

2. Umiejętność przekonywującej argumentacji samodzielnie podjętych decyzji projektowych.

3. Oryginalność przedstawionej dokumentacji i prezentacji.

 

Wymagania maksymalne (poza wymaganiami rozszerzonymi), ocena bardzo dobra:

1. Innowacyjność i przedstawianych rozwiązań projektowych.

2. Samodzielność i dyscyplina pracy.

3. Wysoka jakość merytoryczna oraz edycyjna zrealizowanych prac.

4. Umiejętność skutecznego integrowania wiedzy z różnych dziedzin oraz wykorzystanie jej w praktyce, w realizowanych projektach.

 

Wybitne osiągnięcia (poza wymaganiami maksymalnymi), ocena celująca:

Aktywność wykraczająca poza wymagania maksymalne. Wyróżnienia lub udziały w konkursach projektowych, wystawach, prezentacjach, projektach dodatkowych, wydarzeniach wystawienniczych, udział w kołach naukowych, zaangażowanie organizacyjne w rozwój metodyki nauczania przedmiotu. Szczególna wnikliwość podczas analizy problemów projektowych oraz perfekcyjna jakość wniosków, płynących
z analizy. Osiąganie wyników pracy zdecydowanie wyróżniających się na tle grupy – roku.

opis przedmiotu

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z podstawowymi dla procesu projektowego pojęciami oraz nabywają zrozumienia znaczenia metod badawczych w pracy projektowej.

Zapoznają się kluczowymi pojęciami, takimi jak: element, zbiór, struktura, zdarzenie, proces, forma
i jej składowe. Poznają również panoramę wybitnych twórców designu oraz analizują ich twórczość.

W tym semestrze studenci kształcą umiejętność definiowania problemu projektowego.

Rozszerzają umiejętności obserwacji i analizy. Kształcą także techniki opisu werbalnego
oraz plastycznego wyników obserwacji i analiz, ponadto studenci ćwiczą umiejętność syntezy informacji i jej prezentacji. Ważnym elementem kształcenia na tym etapie jest także nabywanie umiejętności samodoskonalenia poprzez poszukiwanie inspiracji w naturze, kulturze, nauce
oraz technice.

W pierwszym semestrze studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie analizy, definiowania problemów projektowych
oraz metod zapisu i prezentacji. Potrafią dostrzegać problemy projektowe w otoczeniu.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Kurs podstaw Projektowania Wzornictwa realizowany jest jako cykl ćwiczeń, wykładów, warsztatów i (opcjonalnie) plenerów zapoznających studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu metodyki i praktyki projektowania. Zajęcia obejmują przekazanie podstawowego zakresu wiedzy oraz wykształcenie kompetencji i umiejętności w zakresie wielowątkowego i interdyscyplinarnego pojmowania zjawiska i procesu projektowania. Nabywana podczas kursu wiedza ma przygotować, do podjęcia dalszych, zaawansowanych studiów w zakresie wzornictwa.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia plenerowe.

zakres tematów

Zadania realizowane w czasie pierwszego semestru mają na celu wprowadzenie do projektowania, poprzez zapoznanie z podstawową terminologią i zakresami działań projektanta i jego odpowiedzialnością za efekty twórczości.

Uczą dostrzegania i formułowania problemów projektowych w obszarze bezpośredniego otoczenia, a także definiowania pojęć podstawowych dla metodyki projektowania.

Zadania z pierwszego semestru zwracają uwagę na zrozumienie i twórcze wykorzystanie
w projektowaniu zjawisk fizycznych i inspiracji formami natury.

Studenci uczą się także przeprowadzania i prezentowania krytycznych analiz wybranych projektów wzorniczych, znaczących pozycji
z literatury oraz wybranych twórców o znaczących dokonaniach dla wzornictwa sposób zaliczenia zaliczenie z oceną.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- Lakshmi Bhaskaran „Design XX wieku”

- Laura Slack „Czym jest wzornictwo?”

- Raymond Guidot „Design 1940 -1990 Wzornictwo i Projektowanie”

- 2+3D, kwartalnik projektowy, archiwalny

Oprócz wymienionych lektur, studenci otrzymują listę kilkudziesięciu pozycji, z której wybierają jedną i po jej przeczytaniu, przygotowują prezentację i streszczenie lektury.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Obowiązkowy plener projektowy inaugurujący zajęcia na pierwszym roku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek wzornictwo

założenia wstępne

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek wzornictwo.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

Student potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

W1-K01, W1-K03, W1-K04
umiejętności
opiskod

Student potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki
do podejmowania decyzji projektowych.

Student potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces
w wybranym obszarze sztuk projektowych. 

Student przeprowadza proste eksperymenty formalne, technologiczne w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych. 

Student ocenia i wyraża sądy na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1-U03, W1-U04, W1-U10, W1-U16
wiedza
opiskod

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania.W zakresie podstaw projektowania wzornictwa posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania. 

Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych. W zakresie podstaw projektowania wzornictwa rozpoznaje i dobiera odpowiednie narzędzia edycji projektu, którymi ilustruje wnioski projektowe. 

Student rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

W1-W01, W1-W07, W1-W1


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 90 10 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8639