Katalog ECTS

Podstawy Modelowania

Pedagog: mgr Adrian Leszczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem otrzymania zaliczenia w semestrze, jest obecność i aktywny udział w zajęciach.
Dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione nieobecności podczas semestru.
Podstawą do uzyskania oceny jest realizacja wszystkich wydanych tematów zadań,
w wyznaczonych terminach i zgodnie z ich założeniami.
Na ocenę wpływa aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, udział w moderowanych dyskusjach,
skuteczna umiejętność prezentacji własnych, oryginalnych poglądów, krytyczna ocena omawianych projektów,
a także wysoki poziom kultury osobistej. 
Na wysokość oceny wpływ będą miały oryginalność i innowacyjność rozwiązań 
oraz staranność i jakość wykonania oddanych prac.
Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.


Wymagania minimalne, na oceny: 3/3+
1. Skompletowanie elementów składowych poszczególnych zadań.
2. Terminowa realizacja poszczególnych etapów zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
3. Wykonanie zadań semestralnych w oparciu o korekty indywidualne i zbiorowe.
4. Utworzenie dokumentacji zrealizowanych projektów w sposób określony w treści zadania.


Wymagania rozszerzone, na oceny: 4, 4+
poza wymaganiami podstawowymi:
1. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.
2. Przeprowadzenie rzeczowej analizy z zakresu tematyki zadań semestralnych.
3. Osiągnięcie ponadprzeciętnej jakości standardu powstałych prac.
4. Umiejętność przekonującej argumentacji w podejmowaniu samodzielnych decyzji projektowych.
5. Poprawność rozwiązań projektowych.
6. Oryginalność w realizacji i prezentacji projektu, dbałość o detal,
staranność w wykonaniu modeli i plansz.


Wymagania maksymalne, na oceny: 5, 5+
poza wymaganiami rozszerzonymi i podstawowymi:
1. Osiąganie wyników pracy zdecydowanie wyróżniających się na tle grupy – roku.
2. Wykazywanie się samodzielnością i dyscypliną pracy.
3. Umiejętność skutecznego i logicznego łączenia wiedzy z różnych dziedzin
oraz praktyczne jej zastosowanie w realizowanych projektach.
4. Innowacyjność projektów.
5. Samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotu.
6. Wysoka jakość merytoryczna oraz edycyjna realizowanych prac.


Na ocenę końcową składają się m.in. oceny cząstkowe ze wszystkich wydanych zadań.

opis przedmiotu

Na kursie Podstaw Modelowania Student zdobywa umiejętności w zakresie posługiwania się technikami manualnego modelowania przestrzennego wykorzystywanego w procesie projektowym na etapie koncepcyjnym i prezentacyjnym. Kurs obejmuje modelowanie manualne z uwzględnieniem prostych w kształtowaniu materiałów i sposobów ich obróbki. Student powinien posiadać umiejętność kształtowania podstawowych materiałów wykorzystywanych w modelowaniu na etapie koncepcyjnym i prezentacyjnym w procesie projektowym. Podstawowym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się technikami modelowania i makietowania.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności szybkiego i skutecznego modelowania wykorzystywanego na etapie koncepcyjnym
i prezentacyjnym w procesie projektowym.

sposób realizacji przedmiotu

wykłady i ćwiczenia

zakres tematów

Ćwiczenia w doborze materiałów i technik modelarskich,
Ćwiczenia kompozycyjne,
Ćwiczenia warsztatowe,

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Paul Jackson, Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form, Wyd. Laurence King Publishing 2011
Paul Jackson, Cut & Fold Techniques for Promotional Materials, Wyd. Laurence King Publishing 2013
Paul Jackson, Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms, Wyd. Laurence King Publishing 2012
SendPoints, Naomi Ferguson, Packaging Structures, Wyd. Links International 2012
Natsumi Akabane, Encyclopedia of Paper - Folding Designs, Wyd. PIE Books 2008

Polecane czasopisma branżowe:
2+3D

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

-

założenia wstępne

-

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań
oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji własnych koncepcji i rozwiązań w postaci modeli przestrzennych.
Student potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów
i potrafi je wykorzystać w kolejnych realizacjach. 
Student posiada umiejętność stworzenia czytelnej i zrozumiałej prezentacji. 

W1-K02, W1-K11
umiejętności
opiskod

Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu manualnych technik modelarskich.
Student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w manualnych technikach modelarskich.

W1-U03, W1-U10
wiedza
opiskod

Student zna terminologię i posiada podstawową teoretyczną wiedzę z zakresu manualnych technik modelowania,
używanych w realizacji prac projektowych.
Student posiada podstawową wiedzę o metodach pracy z projektem 
oraz dokumentacji prac projektowych.
Student posiada podstawową wiedzę za zakresu właściwości materiałów ich sposobów łączenia i obróbki.

W1-W03, W1-W07,


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8640