Katalog ECTS

Wiedza o Kompozycji i Kolorze

Pedagog: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Uzyskanie zaliczenia na podstawie:

 • oceny poziomu i wartości artystycznej zadań semestralnych, konsultowane na poszczególnych etapach tworzenia,
 • zaangażowanie w poszerzanie wiedzy z zakresu kompozycji i koloru
 • 85% obecności na zajęciach
opis przedmiotu

zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji:

 • mechanizmy postrzegania koloru
 • związek pomiędzy kolorem a światłem w dwóch wymiarach
 • oddawanie widzianego koloru z obserwacji i za pomoca narzedzi cyfrowych
 • optyczne skutki interakcji kolorów
 • harmonie i anomalie koloru
 • psychologiczne skutki łączenia barw
skrócony opis przedmiotu

Zajecia w formie ćwiczeń, wykładów i dyskusji przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji.

Zagadnienia miedzy innymi: mechanizmy postrzegania koloru, terminologie, przydatne narzędzia.

Psychologiczne i optyczne skutki łączenia barw przydatne dla artystów.

Związki pomiędzy kolorem a światłem i wpływem na otoczenie.

sposób realizacji przedmiotu

Studenci w ramach wykładów, a także analiz przypadków oraz krótkich ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną.

Umożliwia im to wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych o kolorystyce i kompozycji. Praca ze studentem polega na prezentacji wykładów oraz stymulowaniu własnych poszukiwań w zakresie trendów kolorystycznych w projektowaniu. Mile widziana będzie również dyskusja służąca wymianie informacji i poglądów.

Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach, a realizacje są monitorowane i korygowane podczas systematycznych korekt wykładowcy.

 

zakres tematów
 1. Postrzeganie koloru
 2. Podstawowe modele barw
 3. Ćwiczenia kolorystyczne na papierze i innych materiałach
 4. Interakcja kolorów
 5. Harmonia kolorów
 6. Poszukiwanie kolorów
 7. Psychologiczne doświadczanie koloru
 8. Ćwiczenia kolorystyczne na komputerze
 9. Ćwiczenia kolorystyczne z użyciem oświetlenia i fotografii
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Patric Baty "The anatomy of colour" 2017
The Harvard Art Museums "An Atlas of Rare a& Familiar Colour' 2017
Jean-Gabriel Causse "Niesamowita moc kolorów" 2014
Alberts Josef „Interaction of color” Yale University 2006
Arnhem R. „Sztuka i percepcja wzrokowa” Gdańsk 2004
Rzepińska Maria „Studia z teorii i historii koloru” Kraków 1966
Zeuger Gerhard „Barwa i człowiek” Warszawa 1965

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

założenia wstępne

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia koloru i kompozycji: w otaczającym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do wybranych odbiorców.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności

W1-K06

8 posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych,
prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

W1-K08
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań
z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu
ustalenia optymalnego rozwiązania

W1-U11

posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji
prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się
potrzeb i możliwości

W1-U14

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych
łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy
racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej,
kulturowej i ekonomicznej)

W1-U07
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn
oraz kompozycji kolorystycznych

W1-W03

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych
dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję,
emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-U05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8646