Katalog ECTS

Technologie cyfrowe

Pedagog: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć lektorat;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Uzyskanie zaliczenia na podstawie:

 • oceny poziomu i wartości artystycznej zadań semestralnych, konsultowane na poszczególnych etapach tworzenia,
 • zaangażowanie w rozwój umiejętności w posługiwaniu się programami graficznymi,
 • 85% obecności na zajęciach.
opis przedmiotu

Poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne student będzie przygotowywany do tworzenia własnych realizacji graficznych, oraz kształtowania świadomego wizerunku na swojej profesjonalnej drodze artystycznej. 

Zdolność kształtowania własnego wizerunku oraz umiejętność promocji własnej twórczości student będzie nabierać przy realizacji zadań, konsultacji, dyskusji, działań artystycznych oraz ich dokumentacji, w oparciu o technologie cyfrowe i poznawanie programów graficznych.

Zakładam również, że student także będzie uczestniczył w wielu grupowych przedsięwzięciach multimedialnych i świadomie za ich pomocą wpływał na swoją twórczość i otoczenie. 

skrócony opis przedmiotu

Pomoc i wsparcie w procesie świadomego kształtowania swojego artystycznego wizerunku jako artysty przy umiejętnym posługiwaniu się technologiami cyfrowymi i programami graficznymi.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia odbywają się w postaci wykładów, prezentacji programów graficznych, realizacji zadań semestralnych, oraz ich edycji i dokumentacji.

zakres tematów
 • Wykłady związane z poznawaniem technik i pojęć z zakresu technologii cyfrowych.
 • Zadania zwiazane z użyciem poszczególnych programamów Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.
 • Realizacja projektów artystycznych mających na celu własną prezentację.
 • Cykl projektów tworzących jedną wypowiedź artystyczną do auto-prezentacji w ówczesnym świecie.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 1. Rampley, M. (ed) (2001) Exploring Visual Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 2. program graficzny Adobe Photoshop - obróbka zdjeć
 3. program graficzny Adobe InDesign - projektowanie graficzne
 4. Cykl podreczników Adobe: „Classroom in the book”
 5. Cykl podreczników Adobe: „Against the clock”
 6. InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe® InDesign®, Nigel French, wydawnictwo d2d
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

założenia wstępne

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia technik cyfrowych: w otaczajacym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do szerszego kręgu odbiorcow.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04
umiejętności
opiskod

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U05
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii.Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8650