Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. dr hab. Anna Królikiewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

opis przedmiotu

Czwarta Pracownia Rysunku jest pracownią otwartą na rozmaite postawy artystyczne studentów i ich osobne pomysły na własny rozwój. Fundamentem programu Pracowni jest możliwość pracy z modelem i konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach w obrębie klasycznie rozumianej dyscypliny z koniecznością przekraczania granic własnych umiejętności, podejmowania ryzyka, eksperymentem. W Czwartej Pracowni ważniejszy od efektownej wystawy końcowej będzie sam proces pracy, otwartość na popełniane błędy, nieudane próby, doświadczanie, bez których nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wypracowanie sobie własnego charakteru pisma w sztuce. W trakcie semestru studenci będą realizowali indywidualne, dedykowane każdemu z nich projekty, poszerzające pole uwagi, możliwości i kształtujące indywidualny, oparty na rzetelnym studiowaniu warsztat.

skrócony opis przedmiotu

Proponujemy ćwiczenia w oparciu o naturę ( model, anatomia, rysunek realistyczny, rozmaite techniki i środki wyrazu, praca na formacie monumentalnym, praca z miniaturą), prace studyjne w oparciu o aranżacje sugestywnych układów przestrzennych z modelem, zachęcających do indywidualnych interpretacji rysunkowych. Jednak wraz ze zdobywanym doświadczeniem studenci roku IV zmierzają do realizacji własnych, autorskich koncepcji twórczych. Rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, nauka formułowania koncepcji na poziomie słowa i obrony tej koncepcji, oraz jej konsekwentna realizacja. W specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej student na tym etapie powinien znaleźć, zdokumentować przestrzeń, miejsce, gdzie może zrealizować prace in situ, interwencję artystyczną .

sposób realizacji przedmiotu

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych projektów połączona z dyskusją w czasie korekt i publicznych przeglądów, prowokowanie pytań dotyczących sposobu i środków dochodzenia w pracy twórczej do celu w rysunku. Doprowadzanie do umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji/ dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji humanistycznych.

zakres tematów

Indywidualny dla każdego studenta: studium modela, przestrzeni, rysunek wyrażony w innych, nie tylko dwuwymiarowych mediach, jesteśmy otwarci na podejmowane próby rozbudowania doświadczenia rysunkowego ( obiekt, instalacja, film, animacja rysunkowa).

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Roland Barthes, „ Światło obrazu”, Alethea, 2011,

Susan Sontag, „ O Fotografii”, Karatker, 2009,

Hans Belting, „ Antropologia Obrazu”, Universitas 2007

Hanna Segal,”Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka” , Universitas,

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa
2005, “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Georges Didi- Huberman, L’Œil de l’histoire – Tome 1, 2009 (Strategie obrazów - Oko historii 1, 2011

Merleau - Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, Aletheia, 2001

literatura dotycząca rysunku np. FUKT, magazine for contemporary drawing

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie semestru

założenia wstępne

uzyskanie zaliczenia w Pracowni rysunku

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

MJ_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K03 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
MJ_K04 Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

MJ_K05 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

MJ_K07 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

MJ_K10 Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K13 Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

 

umiejętności
opiskod

MJ_U01 Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14

MJ_U02 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11

MJ_U03 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16

MJ_U05 Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

MJ_U07 Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

MJ_U09 Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U10 Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16

MJ_U11 Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

MJ_U12 Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

MJ_U13 Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U15 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23

MJ_U17 Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

wiedza
opiskod

MJ_W01 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W05 Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi A1_W12

MJ_W06 Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

MJ_W07 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

MJ_W09 Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8680