Katalog ECTS

Komputerowe wspomaganie projektowania 3D

Pedagog: mgr Michał Pecko

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie ćwiczeń

Kryteria oceny:
- ocena poziomu technicznego wykonanej pracy


- ocena stopnia zaangażowania i samodzielności


- obecność na zajęciach


opis przedmiotu

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).
Zagadnienia poruszane na zajęciach:
- interfejs użytkownika, poruszanie się w w/w programach


- podstawy modelowania (Sketchup)


- import plików z innych aplikacji (Sketchup, Kerkythea)


- rodzaje oświetlenia oraz jego zastosowanie (Sketchup, Kerkythea)


- edycja i tworzenie materiałów (Kerkythea)


- podstawowe ustawienia silnika renderującego (Kerkythea)


- podstawy postprodukcji cyfrowej (Photoshop) 


skrócony opis przedmiotu

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

zakres tematów

- ćwiczenia z modelowania 3D abstrakcyjnych form i przestrzeni


- ćwiczenia z modelowania 3D z natury

- cyfryzacja przeprowadzonej przez studenta inwentaryzacji


- ćwiczenia z tworzenia wizualizacji na bazie stworzonego wcześniej modelu 3D


- postprodukcja cyfrowa wizualizacji 


sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Nie przewidziano

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie przewidziano

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Podstawowe umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows lub Mac Os)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Wykorzystuje osiągnięcia techniki informatycznej w prezentacji własnych dokonań

A1_K05

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami

A1_K05
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu.

A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła.

A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8704