Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (20% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonych zadań śródsemestralnych, stanowiących element pracy indywidualnej i zakończonych publiczną prezentacją (80% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania form małej architektury w przestrzeni miejskiej. Kurs kończy się wykonaniem projektu małej architektury w relacji do zdefiniowanego rzeczywistego otoczenia.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu
  • ćwiczenia projektowe wzmacniające zmysł kompozycyjny i wyobraźnię przestrzenną, a także zdolności rysunkowe i modelarskie studentów,
  • wprowadzające wykłady z prezentacją multimedialną,
  • wycieczki terenowe.
zakres tematów

Zakres pracy zaliczeniowej ustalany jest indywidualnie z każdym /-ą studentem /-ką. Sama praca obejmuje część tekstową i rysunkową (przedstawione na trzech planszach A3) oraz makietę zaprojektowanej formy małej architektury.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Basista A., Kompozycja dzieła architektury, Warszawa 2006, ISBN: 83-242-0696-5
Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, Warszawa 2006, ISBN: 978-83-02-09398-2
Mazur J., Tofiluk A., Rysunek budowlany, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-02-10119-9
Zell M., Kurs rysunku architektonicznego. Narzędzia i techniki dla przedstawiania koncepcji architektonicznych w 2D i 3D, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-61380-16-0
Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na I. semestr studiów I. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w tym zaliczenie 1 sem. lub dopuszczenie do studiów na 2 sem.

założenia wstępne

student /-ka powinien /-na posiadać umiejętności rysunkowe oraz wyobraźnię przestrzenną, a także wiedzę z zakresu kompozycji i podstaw projektowania architektonicznego

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności (PK_01)

A1_K01

student /-ka wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność do myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo (PK_05)

A1_K03

student /-ka jest otwarty /-a na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych (PK_K08)

A1_K04
umiejętności
opiskod

student /-ka potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą (PK_U01)

A1_U14

student /-ka stosuje w procesie projektowania zasady, cechy i wartości elementarne kompozycji architektonicznej, ujednolicając charakter opracowania (PK_U08)

A1_U19

student /-ka podejmuje działania modyfikacyjne i wariantowe z wykorzystaniem technik cyfrowych w celu optymalnego rozwiązania problemu projektowego (PK_U10)

A1_U19
wiedza
opiskod

student /-ka zna terminologię, język z zakresu projektowania architektonicznego (PK_W01)

A1_W10

student /-ka posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji dzieła, mającego cechy indywidualne (PK_W06)

A1_W10

student /-ka ma elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych i rozumie konsekwencje stosowania określonych struktur konstrukcyjnych (PK_W20)

A1_W13, A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 45 4 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8710