Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia sztuki w przestrzeni publicznej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

- Obecność na zajęciach.
- Praca pisemna nt.  interpretacja wybranego dzieła sztuki w przestrzeni publicznej w Gdańsku na podstawie wybranego tekstu. Wymogi formalne odnośnie pracy zaliczeniowej oraz kryteria oceniania znajdują się w na stronie:<mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek> w folderze "sztuka w przestrzeni publicznej".
- Pytania i odpowiedzi.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
poznanie podstawowych pojęć związanymi z dyskursem sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej; cech formalno - artystycznych dzieł sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej; znaczenia obecności sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej i ich roli w kształtowaniu dyskursów kultury i świadomości indywidualnej.

- Cel kształcący:
nabycie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych (formalnych) dzieł sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej oraz ich rozumienia i interpretacji.

- Cel praktyczny:
możliwość świadomego uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej; zrozumienie roli sztuki współczesnej i historycznego dziedzictwa artystycznego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej.

 

skrócony opis przedmiotu

Cykl wykładów obejmuje wybrane zagadnienia sztuki w przestrzeni publicznej, wraz z historycznym wprowadzeniem w prezentowaną problematykę, przy koncentracji na tematach z zakresu sztuki współczesnej XX i XXI wieku. 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną. Odpowiedzi na pytania.

zakres tematów

1 - wprowadzenie w tematykę wykładów, omówienie warunków zaliczenia.

2 - kształtowanie przestrzeni publicznej - rys historyczny (starożytność, barok, modernizm, postmodernizm).

3 - przestrzeń publiczna w sztuce awangard (malarstwo, fotografia, film).

4. - przestrzeń publiczna a land art.

5 - przestrzeń publiczna a minimal art.

6 - przestrzeń publiczna a sztuka konceptualna.

7 - przestrzeń publiczna a pop art i kultura masowa.

8 - przestrzeń publiczna a sztuka akcji.

9 - przestrzeń publiczna jako przestrzeń polityczna (przykłady sztuki światowej).

10 - przestrzeń publiczna jako przestrzeń polityczna (przykłady polskiej sztuki krytycznej).

11 - studium przypadku - przykłady współczesnej recepcji dzieł sztuki w przestrzeni publicznej (cykl prezentacji).

12 - podsumowanie omawianych zagadnień, prezentacje zaliczeniowe. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Halina Taborska, Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa: Wiedza i Życie 1996.


Maria Anna Potocka (red.), Publiczna przestrzeń dla sztuki?, Kraków: Bunkier Sztuki 2003.

 

Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, red. Bogusław Dziadzia, Barbara Głyda-Żydek, Sabina Piskorek-Oczko, Bielsko-Biała – Cieszyn: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej 2015.

 

Grzegorz Dziamski, Sztuka publiczna, "Kultura i Społeczeństwo"  nr 1 (2005).


Marek Krajewski, Co to jest sztuka publiczna?, "Kultura i Społeczeństwo"  nr 1 (2005).

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

 

(K_K01)

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym.

(K_K02)
umiejętności
opiskod

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz dla analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

 

(K_U01)

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

(K_U02)
wiedza
opiskod

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania.

 

(K_W01)

Ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji.

(K_W02)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.8 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8732