Katalog ECTS

Malarstwo ścienne i witraż

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Nauka w Pracowni trwa 5 semestrów i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonanie fragmentu projektu w zakładanej technologii), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, technologiczna. Przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem ich w czasie indywidualnych rozmów z osobami prowadzącymi jak również w czasie publicznych wystąpień (na forum pracowni czy też wobec osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację konkretnych zadań – korekta). Przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu). Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zewnętrznymi ofertami realizacyjnymi oraz ich wartością poznawczo-artystyczną w procesie kształcenia. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. Studenci winni sami sprecyzować temat, formę realizacji i zrealizować swój projekt w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznawane technologie i techniki związane z malarstwem ściennym i witrażem. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne.
Celem jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

zakres tematów

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych. Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego.
Interpretacja szeroko pojmowanego dzieła: literackiego, sztuki, czy charakterystycznego tematu w określonym stylu artystycznym wykonanego w zakładanej technice artystycznej.
Realizacja własnych projektów artystycznych jednostkowych; cykli prac jak również złożonych projektów składających się z kilku prac tworzących jedną wypowiedź artystyczną.
Przygotowanie i realizacja projektów na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski. Przygotowanie projektu, opis ideowy i technologiczny, wykonanie „próbki technologicznej” – fragmentu pracy w zakładanej technologi.
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu realizowanego w zespole twórczym.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Rzepińska M. „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” Arkady 2009
2. Belting Hans „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie” Universitas 2007
3. Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
4. Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
5. Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
6. Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
7. Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 1975
8. Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
9. Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
10. Hopliński Jan „Farby i spoiwa malarskie” Zakład Narodowy im, Ossolińskich 1990
11. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
12. Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
13. praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
14. „Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plenery realizacyjne z zakresu malarstwa ściennego

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student III roku Malarstwa po ukończeniu 5 semestru.

założenia wstępne

Student zaliczył 1 semestr zajęć z zakresu Technologi Malarstwa Ściennego i Witrażu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Proces kształcenia jak również wiedza i umiejętności zdobyte w pracowni zakładają, że absolwent będzie świadomy oddziaływania swoją działalnością artystyczną na otaczającą go rzeczywistość, możliwość jej kształtowania i wpływie na odbiorców.
W trakcie nauki zostaje uwrażliwiony na problemy związane z odbiorem społecznym, uwarunkowaniami kulturowymi i historyczno-politycznymi w jakich będzie postrzegane jego dzieło.
Poprzez zdobyte doświadczenie w czasie realizowanych projektów w przestrzeni publicznej nabywa umiejętność komunikowania się w społeczeństwie, inicjowania prac i realizacji projektów z innymi osobami.

umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych,
– samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych,
– analizowania efektów realizowanych projektów artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym.
Współdziałania w ramach projektów realizowanych w zespole oraz przewodniczenia w trakcie realizacji tychże projektów.
Posiada umiejętność swobodnego posługiwania się odpowiednią technologią przy realizacji, jej prawidłowego wyboru jak również jej adaptacji w zależności od możliwości realizacyjnych.
W procesie kształcenia ma możliwość zaznajomienia się z procesami-procedurami związanymi z logistycznym przygotowaniem projektu, od problemów projektowych do realizacyjnych. Umiejętność ich wykorzystania w samodzielnej twórczości jest jednak sprawą bardzo indywidualną i trudną do weryfikacji
- przygotowania rozbudowanych opisów projektów artystycznych i wystąpień publicznych przy wykorzystaniu adekwatnych źródeł teoretycznych

wiedza
opiskod

Absolwent będzie dysponować wiedzą w obszarze technologii malarstwa ściennego i witrażu z uwzględnieniem technologi dawnych jak i współczesnych.
Będzie potrafił rozpoznać, zinterpretować i wykorzystać w projekcie konteksty historyczne, kulturowe jak również dostosować swoje założenia projektowe do uwarunkowań przestrzennych,
Będzie dysponował wiedzą umożliwiającą świadome tworzenie projektów artystycznych o wysokim stopniu oryginalnościLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.7 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8781