Katalog ECTS

Formy i Struktury Rzeźbiarskie

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny:

Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

 

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem. 

Umiejętność posługiwania się wybranymi technologiami rzeźbiarskimi ( odlew w gipsie, pozytyw, negatyw, ceramika )

 

Cel praktyczny: Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z formą, analizowanie doświadczeń i umiejętność rozwoju koncepcji z uwzględnieniem własnej wrażliwości i wyobraźni

skrócony opis przedmiotu

Rzeźba. Obiekt, zdarzenie, sytuacja przestrzenna.

Forma. Określenie cech Formy, wyodrębnienie ich i modyfikowanie.

Modelowanie. Kontrolowanie formy w projekcie i realizacji.

Inspiracja. Szerokie spektrum inspiracji dla formy w naturze, technologii, koncepcjach artystycznych.

Technologia. Wiązanie charakteru formy z cechami materiału, sposobem kształtowania i technologią.

Projektowanie. Nacisk na konceptualne źródła definicji formy

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.
Zadania poprzedzone są analizą materiałów źródłowych i często prezentacjami multimedialnymi. Podstawowym elementem programu jest propedeutyka Rzeźby, zagadnienia dotyczące formy i struktury.

zakres tematów

Cechy formy - studium z natury
Cechy formy – poszukiwanie inspiracji
Forma uwarunkowana przez strukturę
Forma uwarunkowana przez technologię
Forma naturalnie ukształtowana
Kompozycja/Moduł/Multiplikacja

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

PK _K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania
wiedzy i umiejętności

PK _K04 Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do
nowych, zmieniających się okoliczności

PK _K08 Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej
dotyczącej własnych dokonań twórczych 

A1_K01 A1_K03 A1_K04
umiejętności
opiskod

PK _U03 Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i
technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

PK PK _U04 Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie 

PK _U06 Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych
przedsięwzięć twórczych 

A1_U15 A1_U16A1_U17 A1_U21
wiedza
opiskod

PK _W07 Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki
realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczna
własnego dzieła.

 

PK _W09 Posiada wiedzę pozwalającą projektować formy i struktury
architektoniczno-krajobrazowe z udziałem pokrewnych
dziedzin sztuki

 

 

A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 90 3 Ćw 90h
Ćw [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8911