Katalog ECTS

Kompozycja

Pedagog: prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Skala ocen 2 do 5,5

Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne):

zaliczona faza projektowa, realizacja kompletu zadań, terminowość, poprawna wartość plastyczna, poprawność techniczna i staranność wykonania

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre i bardzo dobre): zaliczona faza projektowa w trakcie aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

modyfikacja i rozwijanie podjętych problemów, widoczny postęp podczas ewoluowania projektu, oryginalność pomysłu, indywidualny rys

wyrazu plastycznego pracy, wysoka jakość artystyczna, staranność, terminowa realizacja kompletu zadań

 

 

opis przedmiotu

           Studiowanie kompozycji, będącej w istocie nauką o strukturach i działaniach wizualnych, odnoszących się do wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, ma kształtować wyobraźnię w tych aspektach, które wykraczają poza tradycyjnie rozumiane: architekturę, malarstwo, rzeźbę czy grafikę. Ma uświadomić znaczenie podstawowych elementów służących do komponowania dzieła wizualnego na płaszczyźnie oraz w przestrzeni, dla umiejętności analizy i zrozumienia konstrukcji formy przestrzennej lub obrazu.

            Poznanie i doświadczanie tak istotnych dla postrzegania praw optyki i oddziaływania światłem, umożliwia studentom wyposażone w profesjonalny sprzęt oświetlenia scenicznego laboratorium pracowni. Świadome zastosowanie światła przy odpowiednio użytych materiałach o różnej przejrzystości, powoduje zmianę fizycznie niezmiennej formy, przeniesienie obrazu w przestrzeń, stwarzanie iluzji np. głębi. Studia te mają sprawić, iż projekt architektoniczny nie tylko spełni wymagania użytkowe, ale będzie miał także cechy dzieła sztuki. 

 Celem poznawczym studiowania struktur wizualnych jest poszerzenie wiedzy w zakresie takich pojęć jak:

kompozycja płaska, zamknięta, otwarta, faktura malarska, kolor i walor, kontrast, rytm akcent, dominanta,

faktura przestrzenna, relief, forma monolityczna, struktura i kompozycja przestrzenna, skala i kontekst otoczenia,

światło, postrzeganie, wrażenie, zjawisko perspektywy, iluzja, skojarzenie

 

Celem studiowania struktur wizualnych jest kształcenie umiejętności przeniesienia doświadczeń z jednej dyscypliny sztuki

w inne, pokrewne dziedziny i świadomego doboru środków ekspresji i warsztatu tworzących dzieło według założeń sformułowanych

dla określonej potrzeby, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą.

 

Celem praktycznym w zakresie kompetencji społecznych jest rozumienie potrzeby ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy,

umiejętność komunikowania się z innymi osobami oraz gotowość przyjęcia krytyki dotyczącej własnych dokonań twórczych.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia i krótkie wykłady.

Exercises and short lectures.

zakres tematów

zadanie1 Kompozycja walorowa, geometryczna Kompozycja zamknięta utworzona z prostokątów bieli, szarości i czerni wyważona kołem lub okręgiem.

Opis zadania: Na formacie 50 x 68 cm stworzyć kompozycję zamkniętą z prostokątów białych, czarnych oraz w wybranym odcieniu szarości. Kompozycję zrównoważyć należy dominantą koła lub okręgu.

Celem ćwiczenia jest wyrobienie umiejętności komponowania zestawień walorowych w zadanej formie oraz zrozumienie na czym polega pojęcie dominanty czy akcentu, który pozostaje w harmonii z całością kompozycji

zadanie2 Kompozycja różnych bieli i różnych czerni, także z wykorzystaniem faktury malarskiej lub reliefowej. Format 50 x 80 cm.

zadanie 3 Kompozycja różnych bieli z akcentem barwnym

Na formacie 50cm x 68cm zakomponuj obszary bieli, różnych pod względem charakteru powierzchni, temperatury, odcienia i faktury malarskiej.

Proszę o minimum trzy obszary. Przynajmniej jeden z obszarów powinien stanowić autorskie, indywidualne rozwiązanie.

Kompozycję proszę zrównoważyć elementem barwnym, który pozostanie w harmonii z bielami tła.

Celem zadania jest umiejętność poruszania się w zawężonych obszarach walorowych

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:/ Obligatory Reading List:

Steybal S., Kompozycja plastyczna. PZWS. Warszawa 1964

Designers guide to colour, Chronicle Books, 1983 r.

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, WAiF, Warszawa 1978 r.

Literatura uzupełniająca:/Recommended literature:

Mączyńska-Frydryszek, A.Jaskólska-Klaus M.,Maruszewski T., Psychofizjologia widzenia. ASP Poznań, 2001r

Parramon J. M. Jak powstaje kolor. Galaktyka Sp. z o.o., Łódź 2001.

Lindsay P. H., Norman D. A. ,Procesy przetwarzania informacji u człowieka. PWN, W-wa 1984.

Polecam:/ Also recommended:

Dreyfuss H., Symbol sourcebook, JW&S, N.Y., 1972.

Hall E. T. Ukryty wymiar. PIW, Warszawa 1979.

Samodzielne poszukiwania w literaturze przedmiotu oraz krytyczne korzystanie z Internetu.

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy/ not applicable

wymagania wstępne
wymagania formalne

Przyjęcie w poczet studentów I roku studiów stacjonarnych

 

założenia wstępne

Potencjał talentu dla wybranego kierunku dyscypliny sztuk pięknych i autentyczna chęć rozwijania go przez studiowanie.

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Kompetencje społeczne NIEZALEŻNOŚĆ/ INDEPENDENCE

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

Understands the need for life-long learning, acquiring knowledge and skills

 

Potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje

Has the capability to obtain and collect the necessary information and to interpret it in a purposeful way

 

UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE/ PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS

Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

 

KRYTYCYZM/ CRITICAL THINKING

Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych

Is open to accept external critical assessment of his/her creative work

PK _K01 A1_K01 PK _K08 A1_K04
umiejętności
opiskod

UMIEJĘTNOŚCI EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

I SZTUK PIĘKNYCH

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki,

posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą

UMIEJĘTNOŚĆ REALIZACJI PRAC ARTYSTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

I SZTUK PIĘKNYCH/

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny

sztuk pięknych /

UMIEJĘTNOŚĆ KREACJI ARTYSTYCZNEJ /

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję,

emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

 

PK _U01 A1_U14 PK _U03 A1_U15 A1_U16 PK _U05 A1_U21
wiedza
opiskod

WIEDZA I ROZUMIENIE KONTEKSTU SZTUK PROJEKTOWYCH

Zna i rozumie zasady postrzegania zjawisk perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form architektonicznych

-posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn -posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

PK _W14 A1_W11 A1_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8921