Katalog ECTS

Seminarium pracy licencjackiej

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej – wiązanie różnych dziedzin, analiza zagadnień teoretycznych w kontekście zjawisk społecznych;
umiejętności – wypowiedzi dłuższe w trakcie konsultacji, umiejętność wykorzystania wiedzy lekturowej przy konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
kompetencji społecznych – samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej (omawianie jej w trakcie konsultacji), krytyczna ocena osiągnięć.
 

 

 

opis przedmiotu


- Cel poznawczy: Analiza i interpretacja wybranego tematu i opracowanie go w oparciu o indywidualnie dobraną literaturę przedmiotu

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej                                                                                                  

- Cel praktyczny: Sztuka budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej .Cykl zajęć dotyczy opanowaniem podstaw warsztatu pisania na poziomie licencjatu i wiąże się z krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych.

sposób realizacji przedmiotu

Seminarium, konwersatorium i krytyczna analiza lektur, dyskusje i konsultacje

 

 

 

zakres tematów


Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań ).

Rozmowa i dyskusja wokół lektury wstępnej.

Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.

Lista tematów prac dyplomowych propozycje:                   

Ciało jako przedmiot sztuki; Fotografia i fotograficzny zapis egzystencji; Społeczne nadzieje sztuki; Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania twórczości i tworzenia; Zmysły w sztuce/ jedzenie w sztuce.

Wokół portretu i tożsamości artysty.

 Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; literackie narracje o sztuce; literacki dyskurs sztuki.

Metody i teorie w nauce o sztuce . Antropologiczne aspekty sztuki.

Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.

Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.

Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.

Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                               

Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.

Prezentacje indywidualne studentów.                                

Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura


Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;  

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011;                                                              

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Potocka A. M., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Baran i Suszczyński, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

studia na roku dyplomowym

założenia wstępne

podstawy wiedzy z historii sztuki na poziomie licencjackim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01 A1A_K01
umiejętności
opiskod


posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K_U15 A1A_U21 A1A_U22
wiedza
opiskod


posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

K_W04 A1A_W10 A1A_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.6 d 15 3 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8924