Katalog ECTS

Podstawy Animacji

Pedagog: dr Robert Turło

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

 

Na ocenę dostateczną

Udział w zajęciach - przynajmniej 80% 

realizacja ćwiczeń podstawowych.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

 

Na ocenę dobrą

Udział w zajęciach - przynajmniej  80% 

kreatywna realizacja  ćwiczeń podstawowych.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

 

Na ocenę bardzo dobrą

Udział w zajęciach - przynajmniej  80%

kreatywna realizacja  ćwiczeń z elementami artystyczno-projektowymi.

dotrzymanie terminów realizacji zadań.

 

opis przedmiotu

Zasady i działanie animacji filmowej. Doświadczenie podstaw animacji manualnej - poklatkowej, jak i elementy animacji cyfrowej - syntetycznej.

Przybliżenie zasad języka filmowego i podstaw i zasad warsztatu animacji.

Omówienie analogowych i cyfrowych narzędzi animacyjnych i ich użyteczności w realizacji animowanych wizualizacji.

Adaptacja graficznej formy projektowej do modelu animacyjnego

Praktyczne ćwiczenia animacyjne i montażowe mają na celu:

 

- umiejętność lapidarnego przedstawienia idei za pomocą animowanej grafiki

(przygotowanie i adaptacja modelu animacyjnego, opanowanie podstaw animacji

 

- uświadomienie studentom podstawowych zasad języka filmowego, prawideł animacji filmowej.

 

- przybliżenie i otwarcie studenta na animacyjne narzędzia cyfrowe

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Zasady i działanie animacji filmowej. Doświadczenie podstaw animacji manualnej - poklatkowej, jak i elementy animacji cyfrowej - syntetycznej.

Przybliżenie zasad języka filmowego i podstaw i zasad warsztatu animacji.

 

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia audytoryjne – prezentacja narzędzi animacyjnych, zajęcia warsztatowe – ćwiczenia,

konsultacje indywidualne

zakres tematów

Iluzja ruchu na ekranie i zsady tworzenia animacji filmowej, techniki animacji, zasady języka filmowego, opracowanie projektów i modeli animacyjnych, dekoracji filmowych.  samodzielne tworzenie obiektów animowanych, ujęć, sekwencji, etiud.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawy języka filmowego:

"Gramatyka Języka filmowego" Daniel Arijon

„Storyboard – ruch w sztuce filmowej” Mark Simon

"Kurs Tworzenia Storyboardów" Giuseppe Cristiano

Podstawy animacji:

"Myśleć Animacją - podręcznik dla filmowców" Mike Wellins

„Charakter animation crash course” Eric Goldberg 

„The Animator's Survival Kit”  Richard Williams

"Technika montażu filmowego" Karel Reish

"Okiem Filmowca"  Gustavo Mercado

"Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych" Bruce Block

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

dobrowolne - ochotnicze 

Warsztaty filmowe z czynnymi realizatorami i wykładowcami innych szkół

Wrasztaty animacji filmowej w CSW Laźnia - dla zainteresowanych

Sporadyczne warsztaty animacyjnych technologii cyfrowych w ASP

Wycieczki - wizyty na planach filmów animowanych realizowanych w polskich studiach filmowych

 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zajęcia obowiązkowe dla pierwszego roku pierwszego stopnia

założenia wstępne

Umiejętności rysunkowe i graficzne. Znajomość zasad kompozycji obrazu. Zainteresowanie przedmiotem.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

A1_K01,                 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K03,  jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej; Umiejętność krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

umiejętności
opiskod

A1_U16, świadome posługiwanie się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji animacyjnych, graficznych, intermedialnych  pracach artystycznych

A1_U19, szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

A1_U20, wypracowane skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

wiedza
opiskod

A1_W10,  ma podstawowa wiedza dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką  graficzną, intermedialną, oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W13, znajomość określonego zakresu  problematyki związanej z technologiami stosowanymi w animacji 2D,  dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadomość postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością grafika i fotografiaLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8951