Katalog ECTS

Historia sztuk medialnych

Pedagog: dr Katarzyna Lewandowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Frekwencja, udział studentów w trakcie omawiania tekstów i w trakcie dyskusji, wynik egzaminu pisemnego w formie tekstu oraz wynik z identyfikacji materiału wizualnego przygotowanego w formie slajdów

opis przedmiotu

cel poznawczy;

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

 

cel kształcący;

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

 

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego
i osobistego

 

cel praktyczny;

 

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

 

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

 

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

skrócony opis przedmiotu

 

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studenta z historią nowych mediów, od wczesnej fotografii i filmu eksperymentalnego poprzez "ucieleśnienie" ciała jako nowego niezwykle interesującego medium artystycznego tak chętnie używanego w działaniach performatywnych od Wielkich Awangard w latach 20 i 30-tych wieku XX aż po kontrowersyjną sztukę związana z nauką (science-art i bio art).

 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacja multimedialna, konwersacja ze studentami, praca na tekstach dotyczących tematu.

zakres tematów

Czym są nowe media; nowa teoria krytyczna/nowe ruchy artystyczne lat 20 i 30 XX w.; wpływ na sztukę nawałnic ideologicznych, wojen, rozwoju technologicznego i myśli społeczno-filozoficznych tego okresu; Omówienie sytuacji powojennej/Fluksus lata 60 i 70 z tak zwaną 'nowa historią sztuki', której głównymi cechami było zaangażowanie społeczne oraz walka i opór wobec władzy - szeroko rozumianej; eksperymentalia w sztuce polskiej lat 60 i 70 XX. która wykorzystywała fotografię , film, video oraz ciało, artyści i najważniejsze ośrodki; lata 80 i 90 ( nowe technologie, sztuka krytyczna, postmodernizm oporu, body art, abject); Lata 2000 - tworzenie internetowych kolekcji, afirmacja w filozofii i sztuce oraz życiu społecznym; science-art i bio-art; figura cyborga i hybrydy

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Jean Clair, De Immundo, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

 

2. Izabela Kowalczyk, Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Poznań 2002.

3. Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. polska sztuka krytyczna lat 90, Wydwnictwo SIC! Warszwa 2002

 

4. Nika Strzemińska, Katarzyna Kobro, Warszawa 1999.

5. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/8432/1/08_Andrzej_Turowski_UTOPIA%20AWANGARDY_157-172.pdf

 

  1. Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, tłum. Jerzy Łoziński, [w:] Szkoła frankfurcka, Kolegium Otryckie, Warszawa 1985,

7. Walter Benjamin, Mała historia fotografii/ Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Anioł Historii, Poznań 1996

 

8. Narracje, estetyki, geografie. Fluxus w trzech aktach, wyd. Krytyki Politycznej, 2015

9. Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001.

10. Jerzy Truszkowski, Artyści radykalni, Galeria Bielska BWA 2004.

11. Małgorzata Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performace w Polsce w latach 1973-1994, Neriton, Warszawa 2004.

12. Tadeusz Pawłowski, Happening/Performance, Warszawa 1988.

13. Zbigniew Warpechowski, Podręcznik, Centrum Sztuki w Warszawie, 1990.

14. tekst z Zachęty nt wystawy Zbigniewa Warpechowskiego, 2015.

 

15. Grzegorz Dziamski, Awangarda po awangardzie. Od Neoawangardy do postmodernizmu. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995

16. Anna Zaidler-Janiszewska, Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, Warszawa 1984

 

17.Teksty w Magazynie Sztuki, Artmixie i Artluku

 

 

17. Donna Haraway, Manifest cyborgów: Nauka, technologia i feminizm socjalistyvzny lat osiemdziesiatych, [w:] Przegląd filozoficzno-literacki nr 1 (3) 2003, s. 49-87.

18. Monika Bakke, Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010.

19. Katalog Jarosława Czarneckiego, Symbiotyczność tworzenia, Gdańsk 2015.

20. Magazyn Sztuki, nr 9 (1/96), ORLAN

17. Strona internetowa Ars Electronica, http://www.aec.at/news/

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Analiza współczesnej historii sztuki i myśli filozoficzno-społecznej (teoria) oraz sztuki (praxis) w kontekście historii nowych mediów

założenia wstępne

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

 

K_K01 K_K06
umiejętności
opiskod

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U02 K_U06
wiedza
opiskod

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

 

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

 

K_W01 K_W04 K_W06 K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8969