Katalog ECTS

Pracownia Kreacji Wizualnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:
- wykonane prace w semestrze (60% oceny
końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy współcześnie dostępnych środków plastycznych
- Cel kształcący:
Wypracowanie umiejętności budowania komunikatu wizualnego przy pomocy w/w
- Cel praktyczny:
Posługiwanie się obrazowaniem realizowanym przy pomocy intencjonalnie dobranych do przesłania środków kreacji artystycznej. 

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie, w z możliwościami kreacji przy pomocy różnorodnych, intencjonalnie do sytuacji dobieranych środków plastycznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału, jego przetwarzaniem i kreacją współgrającą z intencją . 

sposób realizacji przedmiotu

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie utworu plastycznego. Metoda realizacji postawionych zadań polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje multimedialne i praktyczne doświadczanie wyszczególnionych problemów.

zakres tematów

1. Do dyspozycji masz: karton/nóż/klej/telefon/(farby). Zadanie polega na wymyśleniu i zrealizowaniu formy zbudowanej z kartonu i smartfonu, tak aby urządzenie stając się integralną częścią formy wykorzystywało swoje multimedialne możliwości . Dozwolone jest użycie farb do malowania kartonu.
2. Fibonacci. Statyczny/dynamiczny
Korzystając z doświadczeń z pierwszego semestru stwórz kompozycję w oparciu o podział płaszczyzny wykorzystujący ciąg liczb naturalnych. Twoim zadaniem jest unaocznienie różnic i możliwości jakie niesie ze sobą dynamika koloru poprzez malowanie poszczególnych elementów w sposób mono i polichromatyczny.
3. Zadanie polega na losowym zestawieniu z wcześniej przygotowanej puli rzeczownika, przymiotnika i czasownika. Realizacja ilustrująca komunikat wynikający z wylosowanej triady zakłada dowolną technikę - rysunek, malarstwo kolaż (dowolne materiały), realizacja przestrzenna czy technika cyfrowa.
4. Instalacja - kartka świąteczna
5. statyczny>dynamiczny>statyczny
Dwa obrazy statyczne (technika do wyboru: malarstwo, rysunek, grafika) połącz w logiczną całość przy pomocy dynamiczny obrazu i dżwięku emitowanego przy pomocy tabletu.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

student ukończył kursy w poszczególnych pracowniach artystycznych na pierwszym roku studiów 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9040